تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان/تبریز/ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران

چکیده

در قرن‌های نوزدهم و بیستم، مسألة تبعیض نژادی و قومیتی از مهمترین جریاناتی بود که بر اثر آن سیاه‌پوستان آفریقا و آمریکا از متن جامعه رانده شدند. به دنبال آن، جنبشی ضد استعماری تحت لوای تفکرات پسا‌استعماری ظاهر شد که به شدت علیه تبعیض نژادی به مبارزه برخاست. در این میان ادبا و شعرا نیز علیه تفکرات نژادپرستانه و استعمارگرایانه به پاخاستند که از آن جمله می توان به «محمد فیتوری» و «لنگستون هیوز» اشاره نمود. تحقیق حاضر به جهت تقارب فکری این دو شاعر در حوزة پسااستعماری بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. از خلال بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت: این دو شاعر اگر چه در اصول اصلی و کلّی خود علیه تبعیض نژادی مشترک بوده و یک موضع دارند، امّا با این حال در بسیاری از جهات نیز با یکدیگر تفاوت دارند؛ به عنوان نمونه فیتوری با لحنی خشن‌تر از هیوز، علیه استعمار می‌تازد؛ در حالی که هیوز با لحنی آرام‌تر علیه استعمار، شعر می‌سراید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Post Colonialism thoughts in Mohammad Faitoury’s and Langston Hughes’s poem

نویسندگان [English]

  • Amir Moqaddam Mottaqi 1
  • مولود خوانچه زرد 2
  • Masoud Bavan Pouri 3
1 Associate Professor of Arabic Language and literature , Azarbaijan Shahid Madani University/Tabriz/Iran
2 Molood Khanchezard, M.A.of Arabic Language and literature , Azarbaijan Shahid Madani University
3 Ph.D. student, Departement of Arabic and Literature, shahid madani university - Tabriz, Iran.
چکیده [English]

This Article deals with political, social, economical, cultural and literal movements as well asrevolutions of nineteen and twenty centuries. Racial and ethnical discrimination are of the most important elements. The Blacks were one of the main victims of these ethnical and racial discrimination. They were marginalized and due to the discrimination policies. This gradually led to the formation of destructionalism and post colonialism thoughts which can be used under poscriticism. Theories and thoughts that severly fight against discrimination and marginalization of the Black society. The colony power interpreted the colonialized land on the basis of its thoughts. Literature as effective means played its important part. In this article I have dealt with the life and thoughts of two black poets: Langston Hughes and Mohammad Faitoury. The two mentioned poets not only criticized the colonialism thoughts but also they have combated against colonialism to get rid of identity crisis all over the world. This Article is going to explain these two poet's colonialism thought against Hejemony of colonialism phenomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post colonialism
  • the Black
  • Hejemony
  • Racial discrimination
  • Langston Hughes
  • Mohammad Faitoury