ترجمه؛ گونه‏ ای اقتباس (مطالعه موردی: اقتباس سینمایی از رمان آلیس در سرزمین عجایب)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیاتن انگلیسی، دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان، ایران

2 ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س)، رفسنجان، ایران

3 مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی،دانشگاه حضرت نرجس (س)، رفسنجان، ایران

چکیده

اقتباس حوزه‏ای جدید در مطالعات ادبی بینامتنی است که یکی از موضوعات آن بررسی چگونگی ترجمه متن و تبدیل آن به دیگر رسانه‏ هاست. پژوهشگران این حوزه تبدیل متن ادبی به فیلم و دیگر رسانه‏‌ها را نوعی ترجمه می‌دانند که در آن نشانه‏ های کلامی به نشانه‌های غیر کلامی تبدیل‏ می‌شود. رمان آلیس در سرزمین عجایب یکی از آثاری است که، قتباس‏های سینمایی گوناگونی از آن صورت گرفته‏است. هدف ما در پژوهش حاضر، بررسی تغییرات فیلم آلیس در سرزمین عجایب ساخته برتون در مقایسه با رمان بوده‏است. بدین منظور، با توجه به دیدگاه کاهیر درباره انواع اقتباس سینمایی از متون ادبی به عنوان نوعی ترجمه و تعریف کوریگان از وفاداری فیلم به اثر ادبی‏، عناصر داستان ازجمله شخصیت‏ها و چهار بخش از رمان که در طرح داستان نقش اساسی دارند، با فیلم مقایسه شد. حاصل آنکه اقتباس سینمایی برتون از این رمان نوعی ترجمه سنتی است که در آن، شخصیت‏ها، زمان، مکان، و طرح اصلی داستان حفظ شده، اما هویت آلیس دچار تغییر و تحول شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation: A Kind of Translation (ACase study: Berton’s Movie Adaptation from Alice in Wonderland Novel)

نویسندگان [English]

  • Fateme Zand 1
  • Afsaneh Hasanzadeh Dastjerdi 2
  • Fatemeh Zahra Nazari Robati 3
1 Instructor, faculty member of translation studies, English language and literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran
2 Persian Literature, Persian Language and Literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran
3 Instructor, Faculty member of Translation Studies, English Language and Literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Adaptation is a new area in intertextual literary studies. The subject of this area is examining the way of translating a text and changing it into other medias. The novel Alice in Wonderland written by Carroll is one of works many adaptations have been done from. The purpose of the present study was examining the changes between the novel and Berton’s adapted film Alice in Wonderland. For this purpose, concerning Cahir’s viewpoint about types of cinematic adaptations from literary text as a kind of translation and Corrigan’s definition of movie faithfulness to literary work, the plot, Charectors and of novel and the movie were compared and the changes were examined. It was shown that Berton’s cinematic adaptation be taken as a traditional translation, in which characters, time, place, and the main plot of the story are kept but the added secondary plots to the story and continuous returns to the past presents new dimensions of features of Alice character to the receiver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Alice in Wonderland"
  • "children and teenagers’ literature"
  • " adaptation"
  • "translation"
  • Traditional translation "movie"