تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علّامۀ طباطبائی

2 دانشگاه علّامۀ طباطبائی

چکیده

مکتب‌ها در شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی ظهور کرده، به کمال می‌رسند. اغلب نویسندگان نیز در بیان اندیشه-های خود، خواه‌ناخواه تحت تأثیر مکتب حاکم قرار می‌گیرند. نویسندگانی که دارای نبوغ بیشتری بوده، برای تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... سبکی خاص در درون آن مکتب بر می‌گزینند؛ از این رو، شناخت مکاتب فکری و سبک‌های شخصی نویسندگان، در آشنایی با اهداف آن‌ها سهم درخور توجهی دارد. هم‌چنین نگاهی نقادانه به آثار ادبی، شرایط مناسبی را برای کشف حقایق درونی آن‌ها فراهم می‌کند. در این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و با تکیه بر روش تحلیل تطبیقی، عناصر سمبولیستی را در دو اثر ساعدی و ساراماگو بررسی کرده و نشان داده‌ایم که این مکتب ادبی با اصول خود توانسته است پایه‌های اندیشۀ تعالی‌گرایانه و فضای باز فکری را در میان اجتماع بنا کند. تأثیر این مکتب ادبی بر این آثار چنان است که اگر از شگردهای آن در بیان اندیشه‌های نهفته بهره گرفته نمی‌شد، چه‌بسا چنین آثار بزرگ و ارزنده‌ای به ثمر نمی‌رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Mourners of Bayal by Saedi and Blindness by Saramago in Terms of Symbolism"

نویسندگان [English]

  • Shirzad Tayefi 1
  • Ameneh Erfanifard 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Schools rise up in Special social and political Conditions and reach perfection. Many writers are accordingly impressed by the ruling schools in explaining their ideas and thoughts. Genius writers select an especial style to analyse social, cultural, political, etc. issues within a school; therefore, understanding the schools of thought and personal styles of writers have a significant role in understanding the goals expressed in their works. Also, this critical attitude toward literary works provides a good opportunity to get to the nature of literature correctly and to discover their inner truths. In this research, we have studied elements of symbolism and the method of their use in the works of Gholam Hossein Saedi and Jose Saramago by using documentary and library studies and relying on comparative analysis and description. We have established that the literary school could build bases of excellence oriented thoughts and an open atmosphere for thought in the society. The influence of the literary school in these works is such that if its techniques were not used to express latent ideas, perhaps such great and valuable works were not created

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbolism
  • Gholam Hossein Saedi
  • Jose Saramago
  • Personal style
  • Comparative review
AtashSoda, M. A. and Tavallali, A., “Comparative Review of The novel of
One Hundred Years of Solitude and the Mourners of Bayal”, Comparative
literature studies, Fifth year, number 16, pp. 11-34, (1389).
FatemehAlZahra, M. S., Symbolism in Najib Mahfouz works, translated by
Rajaei, N., Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, 1st edition, (1387).
Mansoorifar, N., A Study of Symbolism in Important Socio-political Poems
of Nima”, Master Thesis, Supervisor: Saeed Hamidian, Tehran: Allameh
Tabatabaee University, (1385).
Mehdipour Omrani, R., Critique, analysis and Excerpts from the stories of
GholamHossein Saedi, Tehran: Ruzegar, 3rd edition, (1385).
Mirsadeghi, J. and Mirsadeghi (Zolghadr), M., Glossary of the Art of
Storytelling, Tehran: Mahnaz book, 1st edition, (1377).
Najafi, Z., “Analysis of the Semiotic and the symbolic matter in the story of
the city of Sangestan based on Kristova's theory”, Contemporary World
Literature Research, Volume 22, number 2, pp. 615-639, (1396).
Nazari Trizi, A., and others, “Analysis of Symbolism and Myth in Zeinab
Habash's Poetry of Sustainability”, Contemporary World Literature
Research, Volume 23, Number 1, pp. 59-80, (1397).
Noori, N., Schools, Styles and art Movements of the World Until the End of
the Twentieth Century, Sari: Zohreh, 3rd edition, (1385).
Pournamdarian, T., Mystery and Mysteries Stories in Persian Literature: An
Analysis of the Mystical- philosophical Stories of Ibn Sina and Suhrawardi,
Tehran: Elmi Farhangi, 4th edition, (1375).
Sadeghi, L., “About Blindness by Jose Saramago's”, Aria newspaper,
Thursday 7 October, number 342, page 6, (1378).
Saedi, G. H., Mourners of Bayal, Tehran: Qatreh, 14th edition, (1377).
Saramago, J., Blindness, translated by Moshiri, M., Tehran: Elm, 9th
edition, (1378).
Servat, M., Familiarity with literary schools, Tehran: Sokhan, st edition,
(1385).
SeyedHosseini, R., Literary schools, Two volumes, Tehran: Nil, Fifth
Edition, (1353).
Taslimi, A., Propositions in Iranian Contemporary Literature (Story),
Tehran: Ketab Ame, 2nd edition,
www.leilasadeghi.com/others-works/others -critic-works/ 728-blind.html,
(1388).
Zonoozi Jalali, F. & Sarshar, M. R., Round table of Critique of the Long
Story of ‘Blindness’ (By Jose Saramago), Specialized monthly of Eqlim-eNaghd, number 16, Publishing Book, pp. 7- 28, (1392).