شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله جستاری است بر اشعار گرترود استاین، نویسنده و شاعر پیشروی آمریکا. توصیف استاین از شعر، فرسنگ‌ها با پیشینیانش در مکاتبی مانند رمانتیسیسم فاصله می‌گیرد. او شعر را صوتی بی‌تن می‌انگارد که از تجربة بودن در زبان سخن می‌راند. برای تبیین شعر استاین در مجموعة مسمط‌هایی در اندیشه، مقالة پیش‌رو از موریس بلانشو، متفکر پساساختارگرای معاصر فرانسوی در باب زبان، هستی و مرگ بهره می‌جوید. سه مفهوم کلیدیِ بلانشو به‌کار بسته می‌شود: «نام‌گذاری»، «انقطاع» و «یادآوری». استاین شعر را نامیدن و یا نام‌های بی‌نام می‌پندارد، زبانی که مکرر می‌نامد بی‌‌آن‌که مفهوم، شخص و یا موقعیتی خاص را تداعی کند. بدین روش، شعر، انقطاع را تجربه می‌کند؛ رویارویی با «دیگریِ» بیگانه که افق‌هایی تازه‌ برای ذهنِ آشنازده به‌ارمغان می‌آورد. شعرزدایی یعنی پایش شعر از ارجاع به واقعیتِ غالب، شعری بِکْر که از معناپردازی­های خوانندگانش دوری می‌گزیند. شاعر در این فضای خنثا جایگاهی ندارد؛ شعر به زبان تعلق دارد، به صداها، تکرارها و سکوت­ها که با ظهور بر کاغذ، ماده و چیستی­شان را به‌نمایش می­گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depoeticization of Poetry: A Study of Gertrude Stein’s Poetry in the Light of Maurice Blanchot’s Thought

نویسنده [English]

  • Narges Montakhabi Bakhtvar
Department of English Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This essay scrutinizes the poetry of avant-garde American writer, Gertrude Stein. Stein’s conception of poetry differs radically from traditions, particularly, Romanticism. She views poetry as a disembodied voice that speaks of experience of language. There is no connection between the poet and the reader; poetry only weaves words together from and to language. To clarify Stein’s poetics in Stanzas in Meditation, this essay utilizes the thought of contemporary French poststructuralist, Maurice Blanchot, with respect to language, ontology, and death. Stein’s poetry is discussed through three Blanchotian concepts: “naming,” “interruption,” and “remembrance.” Stein sees poetry as naming, in which names become nameless. The language that repeatedly names cannot refer to any idea, person, or situation. So poetry experiences “interruption,” the moment of facing the alien, defamiliarizing “other.” Depoeticization means purging poetry from referring to dominant reality; an untouched poetry that detests readers’ interpretations. The poet does not have any place in this neutral space, because it belongs to language, sounds, repetitions, silences, and words that display their matter on the page.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gertrude Stein
  • Maurice Blanchot
  • Depoeticization
  • Naming
  • Interruption
  • Remembrance
  • Repetition
Allison, A., et al., eds. The Norton Anthology of Poetry, Fifth Edition. New
York: W. W. Norton & Company, (2005).
- Ashton, J., From Modernism to Postmodernism: American Poetry and
Theory in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press,
(2005).
- Bahin, B., “Falsafey-e Adab va Honar-e Modern va Akhlagh-e Postmodern”
(Philosophy of Modern Literature and Art and Postmodern Ethics),
Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in Contemporary World Literature),
volume 13, no. 50, University of Tehran, 23-47, 1387) (2008).
- Breslin, J. E., “Gertrude Stein and the Problems of Autobiography”, The
Georgia Review 33.4, 901-913, (1979). Web 2017.
- Bruns, G. L., On the Anarchy of Poetry and Philosophy, New York:
Fordham University Press, (2006).
- Corke, H. “Reflections on a Great Stone Face: The Achievement of Gertrude
Stein”, The Kenyon Review 23.3, 367-389. Web 2017.
- Daniel, L., Gertrude Stein, London: Reaktion Books, (2013).
- Dydo, U. E., A Stein Reader, Illinois: Northwestern University Press, (1993).
- ---, Stanzas in Meditation: The Other Biography, Chicago Review 35.2, 4-
20, (1985), Web 2017.
- Franken, C., Gertrude Stein, Writer and Thinker, Hamburg and London:
Münster, (2000).
- Gregg, J., Maurice Blanchot and the Literature of Transgression, Princeton:
Princeton University Press, (1994).
- Hill, L., Blanchot and Mallarmé, MLN 5, Comparative Literature, 889-913,
(1990), Web 2017.
- ---. Maurice Blanchot and Fragmentary Writing: A Change of Epoch, New
York: Continuum, (2012).
- Maurice, B., The Disappearance of Literature, Michael Holland, ed. (1995),
Blanchot Reader, Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 136-142,
(1953).
- ---, Friendship, translated by Rottenberg, E., Stanford: Stanford University
Press, (1971).
- ---, “How Is Literature Possible?”, Michael Holland, ed. (1995), Blanchot
Reader, Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers, 49-60, (1942).
- ---, The Infinite Conversation, translated by Hanson, S., Minneapolis and
London: University of Minnesota Press, (1993).
- ---, The Space of Literature, translated by Smock, A., Nebraska: The
University of Nebraska Press, (1982).
- Perloff, M. “Poetry as Word-System: The Art of Gertrude Stein”, The
American Poetry Review, 8.5, 33-43, (1979), Web 2017.
- Royaee, T., “Zayash-e Ostourehay-e Jadid az Batn-e Adabiyat-e Modern”
(The Birth of New Myths from Modern Literature), Pazhuhesh-e Moaser
Jahan (Research in Contemporary World Literature), volume 20, no. 1,
University of Tehran, 91-109, (1394) (2016).
- Ruddick, L. Reading Gertrude Stein: Body, Text, Gnosis, Ithaca and London:
Cornell University Press, (1990).
- Stein, G. “Poetry and Grammar”, Jon Cook, ed. (2004), Poetry in Theory:
An Anthology 1900-2000, New York: Blackwell Publishing, 208-214,
(1953).
- Schwartz, S. A., “Faux Pas: Maurice Blanchot on the Ontology of
Literature”, Substance 27.1, 19-47, (1998), Web 2017.
- Winston, E., “Gertrude Stein’s Mediating Stanzas”, Biography, 9.3, 229-246,
(1986), Web 2017.
- Zolfaghar-khani, M., “Baztab-e Bonmayehai-e Eteraf va Hasb-e-hal dar
Sher-e Englisi va Farsi: Baresiye Sodoudehaie az Robert Lowell va Sohrab
Sepehri” (Reflection of Themes of Confession and Autobiography in English
and Persian Poetry: A Study of Poetry of Robert Lowell and Sohrab
Sepehri), Pazhuhesh-e Moaser Jahan (Research in
Contemporary World Literature), volume 22, no. 1, University of
Tehran,95-117,(1398)(2019).