تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

نیچه پس از اعلام مرگ ارزشهای تعقّل مدارانه افلاطونی، ابتدا نیهیلیسم را به دو گونه اساسی منفعل و فعّال تقسیم و آنگاه راه آفرینش ابرانسان و تصدیق همه جانبه زندگی را گذر از نیهیلیسم منفعل به فعال میداند که در فلسفه او تقریباً معادل مراحل دگردیسیهای جان: شتر، شیر و کودک است. شعر فروغ، از سویی بازتاب احساس یا اندوه فلسفی اوست و از سوی دیگر، با داشتن ویژگی‌هایی چون: بازتاب ارزش و حیثیت حیاتِ عاطفی و حسّی انسان، آزاداندیشی و نبرد با شیوه‌های ادراک رایج، واقع‌گرایی، باور به پویایی و جاودانگی و داشتن سیری تحوّلی برای پذیرش کامل زندگی، گویای مقابله‌ی او با این جهان‌بینی نیهیلیستی و گذر پیروزمندانه از نوعی نیهیلیسم منفعل به فعال است. هدف از این جستار جستوجوی پیوندگاه‌های فلسفه‌ شاعرانه‌ نیچه از رهگذر نیهیلیستی با جهان‌بینی خاصّ فروغ از رهگذر سیر تحوّلی- تکاملی اندیشه و شعر اوست. روش تحقیق، کیفی و رویکرد غالب ناظر بر تحلیل‌ها، رویکرد نقد فلسفی از گونه‌ی فلسفه‌ی غیرمفهومی و گاهی رویکرد توصیفی با تکیه بر گزاره‌های شاعرانه‌ی آن دو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of Forough Farrokhzad poetry and Nietzsche nihilism

نویسنده [English]

  • chiman fathi 2
2 mohaghegh ardabili university
چکیده [English]

After proclaiming the death of Platonic ideological values, Nietzsche initially divides nihilism into two passive and active forms, and then introduces the creation of supernatural and universal recognition of life through passive nihilism to active, which, in his philosophy, is almost equivalent to the stages of the transformation of John: Camel, milk and baby. Forough Farrokhzad's poetry, on the other hand, reflects his philosophical feelings or griefs, and on the other hand, having features such as: Reflecting the value and dignity of the human emotional and emotional life, freedom of thought and struggle with common perceptions, realism, belief in dynamism and immortality, and having The transformation of life for the full acceptance of life suggests that he opposes this nihilistic worldview and his victorious passage from a passive nihilism to active. The purpose of this quest is to seek links between Nietzsche's nonsense and poetic philosophy through Nihilism with a particular worldview of Forough through the evolutionary evolutionary course of his thought and poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzsche
  • Forough Farrokhzad
  • passive nihilism
  • active nihilism
  • nihilistic transition
  • metamorphosis of life