نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران- ایران

2 دکترای زبان و ادبیات فرانسه- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات- تهران- ایران

چکیده

رهیافت‏ های تازه روایت شناسی که عمدتاً با ساختارگرایی غرب مرتبط است، نشان می‏دهد که در کلیّت متن ادبی، اجزا به شکلی کنشگر با یکدیگر ارتباط دیالکتیکی برقرار می‏کنند که این امر دامنۀ پژوهش روایت را وسعت بخشیده و به دیگر رشته های علوم انسانی از جمله روانشناسی کشانده است. روایت درمانی یکی از مکاتب معاصر روانشناسی است که بخشی از نهضت گسترده علوم انسانی و اجتماعی مشهور به تغییر پارادایم را تشکیل می دهد. نگارندگان این مقاله تلاش می ‏کنند با تکیه بر شالوده‏ های نظری روایت و نقش آن در آثاری از اریک امانوئل اشمیت که در قالب رمان مراسله ‏ای (نامه نگارانه) نگاشته شده ‏اند به کارکرد نامه نگاری به شکل روایت درمانی بپردازند. رویکرد این پژوهش بررسی تظریه روایت درمانی و بررسی این فرضیه است که شخصیت های اصلی آثار اشمیت به مدد نامه نگاری در عمق مواجهه با خود، به خداباوری و در نهایت باور قلبی می ‏رسند و از اضطراب، تنهایی و استیصال رهایی می یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistolary works by Eric Emmanuel Schmitt; narrative therapy function and theism induction

نویسندگان [English]

  • Faezeh Taheri 1
  • mahboobeh Fahimkalam 2
چکیده [English]

Abstract
New approaches to narratology which mostly are connected to the western structuralism, suggest arguably that different part of a literary work on the whole make a dialectical relation actively . This therefore expands narrative research domain and bring in to play other field of humanities like psychology .
Narratology is one of the contemporary school of psychology which forms part of widespread movement of social and humanities movement called 'changing paradigm' .
This article is to evaluate function of letter-writing as a method of narrative by theoretical foundations and their rolls in Eric Emmanuel Schmitt' works . The authors also look at the function of letter-writing in the form of narratology as a treatment to anxiety, loneliness and frustration of the main characters of Schmitt' works ; those who with the virtue of writing letters deep down of themselves reach theism and belief .

Key words: Theism, Schmitt, Epistolary novel, Narrative therapy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theism
  • Schmitt
  • Epistolary novel
  • Narrative Therapy
  • Narratology