بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان"

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک

چکیده

از جمله نظریاتی که در باب تأثیرپذیری آثار ادبی ارائه شده است، نظریۀ بدخوانی خلاق هارولد بلوم است که در این نظریه به نوعی دیالکتیک ستیزه‌جویانه و ادیپی مابین مؤلف پیشاهنگ و مؤلف پیرو اشاره شده است و از تلاش‌های مؤلف دیرآمده برای رهایی از اضطراب تأثیرپذیری تحت عنوان بدخوانی خلاق نام برده شده است. از آنجا که خوانش اثر پیشاهنگ، افق انتظاری مشخص را برای خواننده ترسیم کرده است، تغییر این افق توسط نویسندۀ پیرو می‌تواند یکی از نمودهای بدخوانی خلاق باشد. تغییر افق به روش‌های گوناگونی امکان‌پذیر است که یکی از آنها اعمال تغییراتی در ژانر اثر است.
هدف از نگارش این پژوهش، بررسی تغییراتی است که عباس معروفی نویسندۀ رمان سمفونی مردگان به منظور رهایی از اضطراب تأثیرپذیری از خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر در ژانر اثر خود اعمال کرده است و به این وسیله خوانشی خلاقانه از اثر نویسندۀ نامدار پیش از خود ارائه داده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of genre change in the direction of the audience's expectation horizon as one of the creative symptoms of Misprision in two novels "The sound and the fury" and " Symphony of the dead"

نویسندگان [English]

  • sonia nooori
  • foroogh sahba
Faculty of Literature & Humanities University of Arak
چکیده [English]

One of the theories that is presented on the impact of literary works, is Bloom's theory of Misreading in which a kind of pugnacious dialectic, in an Oedipus way, between the former and the latter have been taken into consideration; The effort of the early author to get rid of the anxiety of being influenced could be defined as creative misreading. Due to the fact that reading the works Of the former author has Opened a certain horizon for readers, changing this horizon could be as an example of a creative misreading. changing this horizon could be performed in a variety of methods.
In this paper, it is intended to study the changes which Abbas Maroufi, the author of the Symphony of the dead, have made in the genre of his own word in order to get rid of the anxiety of being influenced by the sound and the fury by William Faulkner. He has ,therefore , created a kind of creative misreading out of his former celebrated author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : symphony of the dead
  • the Sound and the Fury
  • Harold bloom
  • Misprision
  • expectation horizon
  • Genre