خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

آلبر کامو، نویسنده و متفکر فرانسوی، که در سال 1957 و در 44 سالگی به‌دریافت جایزه نوبل ادبی فائق آمد؛ یکی از نویسندگانی است که طی سالیان متمادی مورد توجه خوانندگان، نویسندگان و شاعران ایرانی بوده است. حجم بالای آثار ترجمه شده این نویسنده، اجرای نمایشنامه‌های او در تئاترهای ایران، شمار بالای مقالات و پایان‌نامه‌های نوشته‌شده در بارۀ این نویسنده، نگاه مطبوعات و مجلات به‌وی، همه و همه، نشان‌دهندۀ استقبال خوب ایرانیان از آثار و اندیشۀ این نویسنده است. تا به‌امروز پژوهش‌های بسیاری دربارۀ آلبر کامو صورت گرفته است؛ اما از آنجایی که تا کنون هیچ‌یک از این پژوهش‌ها به‌بررسی پذیرش ادبی کامو بر اساس نظریۀ پذیرش، که از زیر شاخه‌های نظریه مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است، نپرداخته‌اند، بر آن شدیم تا به‌پژوهش پذیرش وی در جامعۀ ادبی ایران به‌پردازیم. سپس به‌مفهوم خوانش ابداعی می‌پردازیم؛ که عبارت از خوانشی است که منجر به‌تاثیرپذیری می‌شود. پژوهش پیش رو می‌کوشد ضمن بررسی میزان پذیرش کامو در ایران، به‌این پرسش پاسخ دهد که آیا این پذیرش با خوانش ابداعی از آثار او همراه بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Albert Camus’s Innovative Reading in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Farsian 1
  • Fatemeh Ghaderi 2
1 Assocaite professor, Department of French language and Literature, Faculty of letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 French translation student, Department of French language and Literature, Faculty of letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Albert Camus, a Nobel Prize winner in 1957, is one of the authors who has been considered by Iranian readers, writers and poets for many years. The great number of his translated works, recurring performances of his plays in Iranian theatres, numerous articles and theses written on his works, the notable attention he receives from the press and magazines, and so on, represent the good reception of Camus by the Iranian readership. By now, although many researches have been done on Albert Camus, none of these researches have been done on Camus's literary acceptance based on theory of reception, which is a subcategory of the French school theory of comparative literature. Thus, we have decided to study his acceptance in the literary society of Iran. We will define “innovative reading” as “reading that leads to influence” and by investigating Camus’ acceptance in Iran, answer the question whether this admission has been accompanied by an innovative reading of his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albert Camus
  • Iran
  • Comparative Literature
  • Theory of Acceptance
  • Innovative reading
Aboud, Abdo. (1999). Comparative literature Problems and horizons.
Damascus, Arab Writers Union publications.
Amnkhani, Isa. (1392). Existentialism and modern Persian literature.
Tehran: Scientific publication.
Balaÿ, Christophe. (1377). The appearance of the Persian novel. Tehran:
Moein.
Camus, Albert. (1366). Stranger. Amirjalalodin Alam (Trans) Tehran: Ketab
Sara.
Camus, Albert. (1382). Rebellious man. Mahbod Iranitalab (Trans). Tehran:
Porsesh.
Camus, Albert. (1384).The Myth of Sisyphus. Mahmoud Soltaniye (Trans).
Tehran: Jami Publication.
Djavari, Mohammadhosein. (1379). «Of Jauss at the reception in
comparative literature». Tehran: Research in Contemporary World
Literatures. N88. PP. 40-47.
Ghasemnejad, Ali. (1376). Comparative literature. Tehran: Publication of
the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Mehdipour Omrani, Rouhollah. (1379). A strange and astonished traveler.
Tehran: Rouzegar.
Mirabedini, Hassan. (1386). One hundred years of storytelling in Iran.
Tehran: Cheshmeh.
Mirsadeghi, Jamal. (1366). Fiction, short stories, novels. Tehran: Shafa.
Prawer, Siegbert Salomon. (1393). Introduction to comparative literature.
Alireza Anoushiravani and Mostafa Hosseini (Trans). Tehran: SAMT.
Rahimpour, Mehdi. (1388). «Reception theory». Ayineh Miras. N1. PP. 90-
109.
 (a) Rezaei, Ghasem and Safian, Mohammadjavad. (1392). « The
Study of Albert Camus’s Approach to the Meaning of Life»
Tehran: Research in Contemporary World Literatures. N69. PP.
63-78.
(b) Sajedi, Tahmoures. (1387). Of comparative literature to literary
criticism. Tehran: Amirkabir publication.
(c) Shafiei Kadkani, Mohammadreza. (1380). Periods of Persian
poetry from constitutionalism to the fall of the monarchy. Tehran:
Sokhan.
Shamlou, Ahmad. (1356). Aida: Tree and dagger and memory. Tehran:
Morvarid.
Solomon, Robert. (1379). History of western philosophy. Mohammadsaeid
Hanaei Kashani (Trans). Tehran: Ghasideh.
Yahaghi, Mohammadjafar. (1375). Like a thirsty crock, Tehran: Jami.