خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهدـ دکترای ادبیات فرانسه

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آلبر کامو، نویسنده و متفکر فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبی سالیان متمادی مورد توجه ایرانیان بوده است. حجم بالای آثار ترجمه شده این نویسنده، اجرای نمایش نامه های او در تئاترهای ایران، تعداد زیاد مقالات و پایان نامه های نگاشته شده در مورد این نویسنده، توجه مطبوعات و مجلات به وی و... نشان دهنده استقبال خوب ایرانیان از این نویسنده است. نظریه پذیرش که توسط هانس روبرت یاوس و ولفگانگ آیز بسط یافت، نظریه ای خواننده محور است که به تفسیر و تاویل متن از سوی خواننده میپردازد. بخشی از این نظریه به بررسی بستر اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه مقصد توجه دارد. خوانش ابداعی نیز در این نظریه عبارت است از خوانشی که به تاثیرپذیری منجر می گردد. بدین ترتیب تحقیق پیش رو خواهد کوشید تا ضمن بررسی میزان و نحوه پذیرش کامو در ایران، به این سوال پاسخ دهد که آیا این پذیرش با خوانش ابداعی از آثار او همراه بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Albert Camus’s Innovative Reading in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Farsian 1
  • Fatemeh Ghaderi 2
1 Assocaite professor, Department of French language and Literature, Faculty of letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad,
چکیده [English]

Albert Camus, a Nobel Prize winner in 1957, is one of the authors who has been considered by Iranian readers, writers and poets for many years. The great number of his translated works, recurring performances of his plays in Iranian theatres, numerous articles and theses written on his works, the notable attention he receives from the press and magazines, and so on, represent the good reception of Camus by the Iranian readership. By now, although many researches have been done on Albert Camus, none of these researches have been done on Camus's literary acceptance based on theory of reception, which is a subcategory of the French school theory of comparative literature. Thus, we have decided to study his acceptance in the literary society of Iran. We will define “innovative reading” as “reading that leads to influence” and by investigating Camus’ acceptance in Iran, answer the question whether this admission has been accompanied by an innovative reading of his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Albert Camus
  • Iran
  • Comparative literature
  • Theory of Acceptance
  • innovative reading
Aboud, Abdo. (1999). Comparative literature Problems and horizons.
Damascus, Arab Writers Union publications.
Amnkhani, Isa. (1392). Existentialism and modern Persian literature.
Tehran: Scientific publication.
Balaÿ, Christophe. (1377). The appearance of the Persian novel. Tehran:
Moein.
Camus, Albert. (1366). Stranger. Amirjalalodin Alam (Trans) Tehran: Ketab
Sara.
Camus, Albert. (1382). Rebellious man. Mahbod Iranitalab (Trans). Tehran:
Porsesh.
Camus, Albert. (1384).The Myth of Sisyphus. Mahmoud Soltaniye (Trans).
Tehran: Jami Publication.
Djavari, Mohammadhosein. (1379). «Of Jauss at the reception in
comparative literature». Tehran: Research in Contemporary World
Literatures. N88. PP. 40-47.
Ghasemnejad, Ali. (1376). Comparative literature. Tehran: Publication of
the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Mehdipour Omrani, Rouhollah. (1379). A strange and astonished traveler.
Tehran: Rouzegar.
Mirabedini, Hassan. (1386). One hundred years of storytelling in Iran.
Tehran: Cheshmeh.
Mirsadeghi, Jamal. (1366). Fiction, short stories, novels. Tehran: Shafa.
Prawer, Siegbert Salomon. (1393). Introduction to comparative literature.
Alireza Anoushiravani and Mostafa Hosseini (Trans). Tehran: SAMT.
Rahimpour, Mehdi. (1388). «Reception theory». Ayineh Miras. N1. PP. 90-
109.
 (a) Rezaei, Ghasem and Safian, Mohammadjavad. (1392). « The
Study of Albert Camus’s Approach to the Meaning of Life»
Tehran: Research in Contemporary World Literatures. N69. PP.
63-78.
(b) Sajedi, Tahmoures. (1387). Of comparative literature to literary
criticism. Tehran: Amirkabir publication.
(c) Shafiei Kadkani, Mohammadreza. (1380). Periods of Persian
poetry from constitutionalism to the fall of the monarchy. Tehran:
Sokhan.
Shamlou, Ahmad. (1356). Aida: Tree and dagger and memory. Tehran:
Morvarid.
Solomon, Robert. (1379). History of western philosophy. Mohammadsaeid
Hanaei Kashani (Trans). Tehran: Ghasideh.
Yahaghi, Mohammadjafar. (1375). Like a thirsty crock, Tehran: Jami.