دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-373 
تحلیل نمادگرایی و اسطوره در شعر پایداری زینب حبش

صفحه 59-82

10.22059/jor.2018.123214.1198

امین نظری تریزی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ سمیه حسنعلیان