دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-373 
3. تحلیل نمادگرایی و اسطوره در شعر پایداری زینب حبش

صفحه 59-82

امین نظری تریزی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ سمیه حسنعلیان