آب را دیدی نگر در آب آب.معنی و ارزش سمبلیک «دریا» در آثار چزاره پاوزه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ایران

چکیده

چزاره پاوزه (1950-1908) یکی از چهره های سرشناس ادبیات ایتالیا در قرن بیستم است. جوهره فعالیتهای ادبی وی از لحاظ زمانی میان دو جریان فکری و هنری سمبولیسم جادوئی و نئورئالیسم قرار دارد. پاوزه شاعر و داستانسرای پرضدونقیضی است که هماره به دنبال خلق اثری متفاوت و یگانه است و تمام زندگی خویش را صرف این غایت می نماید هرچند که آشفتگی روحی و روانی و تشویش بیش از حد در زندگی شخصی وی هماره بر آثارش نوعی سایه بدبینی افکنده است. در آثار او خیلی از عناصر موجود در طبیعت سخاوتمند خداوند به سان معرف و سمبل برخی معانی حقیقت زندگی انسان مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله بخصوص به بررسی معنی "دریا" در برخی اشعار و داستانهای او پرداخته می شود. دریا گاه نماد عدم، نیستی، پوچی و مرگ است و گاه به معنای کنجکاوی ذاتی انسان و در پی آن مبدل به حقیقتی می شود که آدمی را به زندگی هرچه بیشتر متصل نگه می دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical study on the meaning and symbolic value of the word "sea" in Cesare Pavese's works

نویسنده [English]

  • Fatemeh Asgari
Membre of the scientific commity of Italian Studies Department, Foriegn Languages and Literatures, Tehran University
چکیده [English]

Cesare Pavese is one of the figures of Italian modern literature. He in fact belongs to literary and artistic movement of Realism, and lives two world war’s tragic experience. His works are also influenced by Symbolism and sealed by shadows of Neorealism. In most of his works many natural elements are usually used by the poet to mean existential concepts of human life. One of this natural elements is “sea” that so many times, in some of his works in prose and in poetry, takes on several different values and meanings as if to show contradictions that exist in poet and writer’s soul and also in his private life. In the other hand, sometimes word “sea” means death, nothingness, no way and on the other times it means as a pure and primitive curiosity that gives man a very deep energy to hold on and continue to live. In this paper we focus on a critical analysis of the word “sea”‘s different meanings that we can find in Pavese’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesare Pavese
  • Sea
  • curiosity
  • neorealism
  • Symbolism
  • The meaning of life
 
Barberi Squarotti, G., Le colline, i maestri, gli dei, Quaranta, Treviso (1992). p.169, 157-174
Barberi Squarotti, G., La poesia del Novecento: Morte e transfigurazione del soggetto, Sciascia Editore, Calatinsetta, (1985). p.279
 
Barberi Squarotti, G., Jacomuzzi S., La poesia italiana contemporanea, G. D’Anna Editore, Firenze, (1968) (1963). pp. 333-334.
 
Bonifazi, N., l’alibi del realismo, La Nuova Italia Editrice, Firenze, (1972). p.192, 159-236
 
Carteri, G.,- Nazario, G., I grandi di Concia – Cesare Pavese e la Calabria: tra poesia e mito, Città Calabria Edizioni, Catanzaro, (2005).
 
Cianciaruso D’Adamo, C., Il finito e l’infinito nell’opera di Cesare Pavese, Salerno: Lynotip. Jannone (1971). p.49
 
De Martino, E., Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, M. Massenzio Editore, Lecce, (1005). p.104
 
De Martino, E., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino, (2002). p. 668
 
Gioanola, E., La poetica dell’essere,  Marzorati, Milano (1971). pp. 353-355
 
Lajolo, D., Il vizio assurdo. Storia di Cesare Pavese, Daniela Piazza Editore, Milano (2008).
 
Leopardi, G,.  Zibaldone di pensieri, Mondadori, Milano, (1973). p.135
 
Leopardi, G., Operette morali, a cura di G. Ficara, Mondadori, Milano, (2004). pp. 186-191, 253
 
Melville, H., Benito Cereno, trad. di C. Pavese, Einaudi, Torino, (1942). pp.101-102
 
Muñiz, M., Introduzione a Pavese, Editori Laterza, Bari, (1992). pp.15-16
 
Pavese, C., Dialoghi con Leucò, Einaudi, Torino, (1974). pp. 99-103
 
Pavese, C., Letteratura americana e altri saggi, Einaudi, Torino, (1951). pp. 99-100, 208
 
Pavese, C., Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Einaudi, Torino, (1952). p.350
 
Pavese, C., lettere 1924-1944/1945-1950, Einaudi, Torino, (1966). pp.423, 426, 435
 
Pavese, C., Romanzi, Einaudi, Torino, (1967).
 
Pavese, C., Lavorare stanca, Einaudi, Torino, (2001). pp. 5-8
 
Pavese,  C., La luna e i falò, Einaudi, Torino, (2000).
 
Pavese,  C., Tutti i racconti, Einaudi, Torino, (2002). pp. 57-75, 62-63, 66-69, 199-211, 447, 459,470, 477, 675, 767-774, 803, 809
 
Rusi, M., Il tempo-dolore. Per una fenomenologia della percezione temporale in Cesare Pavese, Francisci Editore, Padova, (1985). p.91
 
Stella, V., L’elegia tragica di Cesare Pavese, Edizioni Longo, Ravenna, (1969). p.158
 
Tondo, M., Itinerario di Cesare Pavese, Liviana Editrice, Padova, (1965). p.67
 
Tondo, M., Invito alla lettura di Cesare Pavese, Mursia, Milano, (1984). pp. 122-124