جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی امورشی/ دانشگاه امام صادق (ع)

2 ریاست دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 ریاست مرکز مطالعات بریتانیا ی دانشکده ی مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

ظهور روشنگری در غرب با ارزش بخشیدن به عقل ابزاریِ انسان در شناخت پدیده‌های پیرامون خود، سلطة انسان بر جهان اطرافش را توجیه کرد و به ایجاد ساختارهای اجتماعی مدرن در جامعه غربی انجامید. از میان منتقدان مدرنیته، میشل فوکو با پیگیری چگونگی شکل‌گیری سوژه در تاریخ جامعه غرب به تبارشناسی روابط قدرت و تغییر شکل در روش‌های اِعمال قدرت می‌پردازد. یورگن هابرماس نیز با انتقاد از عقل ابزاری حاصل از مدرنیته راه رهایی از شیوﻩهای اِعمال قدرت نوین را در تقویت روابط میان سوژﻩهای انسانی جستجو می‌کند. بدین‌سان، هاوارد بارکر در نمایشنامة دژ جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در ابتدا براساس روابط بین‌فردی و به صورت اشتراکی اداره ﻣﻲشده، سپس با بازگشت جنگجویی صلیبی و متعصب که مهندسی عقل-گرا نیز همراهیﺍش می‌کند به جامعهﺍی پلیسی تبدیل می‌شود که در آن شهروندان تحت نظارت دائم قرار می‌گیرند. نماد این سلطة انضباطی، ساختن دژی هراسناک است. بنابراین، پژوهش حاضر، با استفاده از دیدگاه فوکو و هابرماس درباره لزوم همراهی زیست‌جهان و نظام در جامعه، به واکاوی جامعه‌شناختی این نمایشنامه ﻣﻲپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of the Uncoupling of System and Lifeworld and the Formation of Surveillance in The Castle

نویسندگان [English]

  • Jalal Farzaneh Dehkordi 1
  • Sayyed Mohammad Marandi 2
  • Younes Shokrkhah 3
1 Lecturer/ Imam Sadiq [PBUH] University
2 Dean of the Faculty of World Studies, University of Tehran
3 The Head of British Studies Department, Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Enlightenment in the Western societies, by giving credence to the instrumental reason, justified man’s dominance over his world around and led to the construction of modern structures in the Western societies. Among the critics of Modernity, Michel Foucault by genealogical study of the formation of the Western subject analyzed the procedures through which the modern power technologies are formed. Also, Jürgen Habermas by the study of the Western instrumental reason, establishes his pathological solutions on the grounds of inter-subjectivity. Moreover, Howard Barker, in his play, The Castle, depicts a dystopian society in which a medieval crusader, accompanied with a rationalist engineer, destroys people's communal and intersubjective relations by constructing a panoptic castle. This article aims at analyzing the surveillance society of The Castle by Foucault’s genealogy of power relations in the Western societies and Habermas’s theories about the uncoupling of lifeworld and system. The researchers of this study concluded that the uncoupling of lifeworld from system can be the main reason for the demolition of the play's symbolic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifeworld
  • System
  • Surveillance
  • The Castle
  • instrumental reason
  • Panopticon
  • Modernity
Adorno, Theodore, W. & Max Horkheimer (2002). Dialectic of Enlightenment. Stanford، Stanford University Press.
 
Ashenden, Samantha. David Owen (eds.) (1999). Foucault Contra Habermas،Recasting the Dialogue between Genealogy and Critical Theory. London، Sage Publications
 
Barker, Howard (2006). Plays Two. London، Oberon Books.
 
--- (1997). Arguments for a Theatre. Manchester، Manchester University Press.
 
Bond, Edward (1380/2001). Fool (Ahmagh). Trans. Behzad Ghaderi. Tehran، Sepideh Sahar.
 
Bozoik, Miran (ed.) (1995). Jeremy Bentham،the Panopticon Writings. New York، Verso.
Brunon-Ernst, Anne (2012). Utilitarian Biopolitics،Bentham, Foucault and Modern Power. London، Pickering & Chatto.
Calhoun, Craig (ed.) (1992). Habermas and the Public Sphere, Massachusetts، Massachusetts Institute of Technology.
 
Childs, David (2001). Britain since 1945, London، Routledge.
 
Cook, Deborah (2004). Adorno, Habermas, and the Search for a Rational Society. London، Routledge.
 
Dahl, Mary Karen (2006). “The Body in Extremes”. Theatre of Catastrophe, New Essays on Howard Barker. Karoline Gritzner and David Rabey (eds.). London، Oberon Books, 95-108.
 
During, Simon (1992). Foucault and Literature،Towards a Genealogy of Writing. London، Routledge.
 
Eagleton, Terry (2000). The Idea of Culture, Oxford، Blackwell Publishing.
 
Edgar, Andrew (2006). Habermas،the Key Concepts. London، Routledge.
 
--- (2005). The Philosophy of Habermas. London، Acumen Publishing Limited.
Foucault, Michel (1991a). Discipline and Punish،The Birth of the Prison. Tr. A. M. Sheridan Smith. Harmondsworth, Middlesex، Alan Lane, Penguin.
--- (1991b) Remarks on Marx. Translated by R. James Goldstein and James Cascaito. New York، Semiotext.
 
--- (1980). Power/Knowledge،Selected Interviews and Other Writings1972–1977. London، Harvester Press.
Flynn, Thomas (1994) “Foucault’s Mapping of History”, in The Cambridge Companion to Foucault, Gary Gutting (ed.). Cambridge، Cambridge University Press.
Gritzner, Karoline (2015). Adorno and Modern Theatre, the Drama of the Damaged Self in Bond, Rudkin, Barker and Kane, London، Palgrave.
Habermas, Jürgen (1987). The Theory of Communicative Action (Second Volume،Lifeworld and System, A Critique of Functionalist Reason). Boston، Beacon Press.
--- (1984). The Theory of Communicative Action (First Volume،Reason and Rationalization of Society). London، Heinman.
Hoy, David Couzens (2004). Critical Resistance،From Post-structuralism to Post-Critique, Massachusetts، The MIT Press.
Lamb, Charles (1992). The Challenge Posed by the Plays of Howard Barker for Contemporary Performance،Theory and Practice, Ph.D. Dissertation, Warwick، University of Warwick.
Lamb, Charles (2005). The Theatre of Howard Barker, London، Routledge.
Merquior J. G. (1985). Foucault. Berkeley، University of California.
 
Milner, Andrew, and Jeff Browitt (1385/2006). Daramadi bar Nazariye Farhangi Moaser (An Introduction to Contemporary Cultural Theory). Tehran، Ghoghnoos.
 
O’Farrell, Clare (2005). Michel Foucault, London، Sage Publications Ltd.
Oliga, John C. (1996). Power, Ideology and Control. New York، Plenum Press.
Osborn, Thomas (1998). Aspects of Enlightenment،Social theory and the ethics of truth. London، UCL Press.
Outhwaite, William (1386/2007). Habermas، A Critical Introduction (Moarefi Enteghadi). Tehran، Akhtaran.
Pattie, David (2006). “Theatre since 1968”. in A Companion to Modern British and Irish Drama (1880-205). ed. Mary Luckhurst, Oxford، Blackwell Publishing.
Pusey, Michael (1987).Jürgen Habermas (Key Sociologists). London، Routledge.
Schofield, Philip (2006). Utility and Democracy،The Political Thought of Jeremy Bentham. Oxford، Oxford University Press.
Lamb, Charles (1992). The Challenge Posed by the Plays of Howard Barker for Contemporary Performance،Theory and Practice. Ph.D. Dissertation, Warwick، University of Warwick.