مقایسه تطبیقی عنصر صحنه در رمان « کوری » ژوزه سارا ماگو و « بیراه » پاتریک مودیانو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

چکیده

صحنه، موقعیت مکانی و زمانی وقوع حوادث داستان است که عمل داستانی بر آن روی می-دهد و علاوه بر موقعیت جغرافیایی و زمان وقوع حوادث، شرایط کلی و عمومی حاکم بر رفتار و عمل شخصیت‌های داستان نیز در آن مؤثر است. « کوری » اثر ژوزه سارا ماگو و « بیراه » نوشتۀ پاتریک مودیانو، وجوه مشترک تأمل‌برانگیزی دارند؛ ازجمله، درونمایۀ فلسفی؛ توجه به بحران‌های بزرگ هویتی و فکری در زندگی انسان معاصر و بهره‌مندی از تمهیدات روایت‌پردازی؛ با این همه، اختلافات قابل تأملی دارند؛ ازجمله نحوۀ طرح عنصر صحنه در دو رمان. در این پژوهش، ضمن مقایسۀ تطبیقی عنصر صحنه در دو رمان، به وجوه اختلاف و اشتراک آن دو پرداخته‌ایم. نتیجه اینکه در رمان «کوری»، غالباً مکان‌ها و زمان‌ها نامشخص و صحنه‌ها کلی و نمادین و در مواردی «نامکان» هستند؛ اما در رمان «بیراه» مودیانو، مکان‌ها با ذکر جزئیات مشخص شده‌اند و زمان، محدود به دورۀ معاصر است. بسامد صحنه‌های فراخ منظر در « بیراه » بیشتر؛ و بسامد صحنه‌های نمایشی در « کوری» فزون‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of scenes in the “Blindness" of Jose Saramago and "The Lost” of Particle Modyano

نویسنده [English]

  • Ali Noori 2
چکیده [English]

The scene is the local and chronological situation of acts in the Fiction. So that the general places of characters in addition to Geographical place and the era of acts governing the behavior of characters, is also effective on it. “Blindness” of Jose Saramago and “The Lots” of Patrick Modyano has some common deliberative aspects such as: Philosophical theme, deficiencies, and crises of identity and intellectual in contemporary Human life, and having devices of narrating. However they have considerable differences, such as their scenes elements. In this research, it has been pay attention to differences and resemblances of two novels scenes. The conclusions are that: In “Blindness”, the places and times are indefinite; and scenes are General and symbolic and in some cases are “non-Places” as Oget says; but in “The Lots”, the places are accurate and so, times are limit to the contemporary era.In “The Lots”, the frequency of panoramic scenes are more than the “Blindness”; and in the “Blindness”, Scenic ones are more than in “The Lots”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Comparison"
  • "The lost"
  • "Scene"
  • "Blindness"
  • "Madiano"
  • "Novel"
  • "Saramago"
اُژه، مارک (1387). نامکان­ها، ترجمۀ منوچهر فرهومند، چ اول، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
انوشه، حسن و دیگران (1376 ). فرهنگنامه ادبی فارسی (دانشنامه ادب فارسی2) تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
براهنی، رضا (1368). قصه­نویسی، چ چهارم، تهران: نشر البرز.
داد، سیما (1385 ). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چ سوم، تهران: مروارید.
ساراماگو، ژوزه (1390). دفتر یادداشت، ترجمۀ علی قادری، تهران: نشر مروارید.
ـــــــــــــ (1390). دخمه، ترجمۀ کیومرث پارسایی، چاپ هفتم، تهران: نشر روزگار.
ــــــــــــــ (1391). تاریخ محاصره لیبسون، ترجمۀ عباس پژمان، تهران: نشر مرکز.
ــــــــــــــ (1392). بلم سنگی، ترجمۀ مهدی غبرایی، چاپ چهارم، تهران: نشر هاشمی.
ــــــــــــــ (1393). کوری، ترجمۀ مهدی غبرایی، چاپ بیست و یکم، تهران: نشر مرکز.
شمیسا، سیروس (1381 ). انواع ادبی، چاپ نهم ، تهران: فردوس.
فتاحی، حسین (1386). داستان گام به گام، تهران: نشر جدید.
فتوحی رود معجنی، محمود (1385). بلاغت تصویر، تهران: سخن.
فرد، رضا (1377) . فنون آموزش داستان کوتاه، تهران: امیرکبیر.
کادن، ج . ای (1380) . فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
لاج، دیوید و همکاران (1386). نظریه های رمان، ترجمۀ حسین پاینده ، تهران: نیلوفر.
لوکاچ، جورج (1386). نویسنده، نقد و فرهنگ، ترجمۀ اکبرمعصوم بیگی، تهران: دیگر.
مستور، مصطفی (1379). مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز.
مودیانو، پاتریک (1390). دورا برودر، ترجمۀ نسرین اصغر زاده، تهران: افراز.
ــــــــــــــ (1391). تصادف شبانه، ترجمۀ مهسا ابهری، تهران: فرهنگ جاوید.
ــــــــــــــ (1392). بیراه، ترجمۀ آرش نقیبیان، تهران: فرهنگ آرش.
ــــــــــــــ (1393). سفر ماه عسل، ترجمۀ نسرین اصغرزاده، چ 3، تهران: افراز.
ــــــــــــــ (1393). محله گمشده، ترجمۀ اصغر نوری، تهران: افراز.
میرصادقی، جمال (1366). ادبیات داستانی، قصه، داستان کوتاه، رمان، تهران: شفا.
­­­­­­­ـــــــــــــــ و میمنت ذوالقدر(1388). واژه­نامۀهنر داستان­نویسی، چاپ دوم، تهران: کتاب مهناز.