مطالعۀ فرایند گفتگوی بینافرهنگی در مجنون السا بر مبنای رویکرد بینامتنیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 فوق لیسانس ادبیّات فرانسه دانشگاه اصفهان

چکیده

رویکرد بینامتنیت به‌عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند پساساختارگرایان، افق جدیدی در نقد متون گشوده است. نخستین بار ژولیا کریستوا با بررسی آثار باختین، اصطلاح «بینامتنیت» را مطرح کرد. طبق این رویکرد هیچ متنی مستقل و بی‌تأثر از متن‌های پیشین نیست. افرادی چون ژونت، بارت، ریفاتر و ژونی نیز به بسط این رویکرد در نقد ادبی پرداخته اند. از نظر آنان، ارتباطات بینامتنی موجب تولید معنای عمیق‌تر در متون می‌شود. لویی آراگون شاعر و نویسندة معاصر فرانسوی نیز در مجنون السا با بهره‌گیری از رویکرد بینامتنیت درپی برقراری این مهم برمی‌آید. او با بهره‌گیری از روابط بینامتنی سعی در کشف همگرایی‌ها در حافظۀ جمعی جهان داشته است؛ و ویژگی‌های شناختی هر ملت را همچون تمایزهایی می‌بیند که می‌توانند در کنار یکدیگر فرهنگی جهانی بسازند. . در این جستار، ما به مطالعۀ فرایند گفتگوی بینافرهنگی بر مبنای رویکرد بینامتنیت در مجنون السا اثر لویی آراگون پرداخته و بر مبنای روابط بینامتنی، به دنبال کشف چگونگی فرایند گفتگومندی و اهمیت تفکر ادبی در انتقال مفهوم همبستگی در عین تباین هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cross-cultural dialogism process in Crasy for Elsa- intertextual approach

نویسندگان [English]

  • Mojgan Mahdavi Zadeh 1
  • Akram Ayati 2
  • Pary Rezaie 3
1 University of Isfahan- French Department
2 Assistant Professor- University of Isfahan
3 Master degree, French Literature, University of Isfahan
چکیده [English]

Study of cross-cultural dialogism process in Crasy for Elsa- intertextual approach:Intertextual approach as one of the great achievements of post-structuralism opened a new horizon in criticism. The term “intertextuality” was first introduced as Julia Kristeva’s translation of Mikhail Bakhtin’s conception of the “dialogic”. According to this approach no text is independent and it is affected by the previous texts. People like Genette, Barthe, Riffaterre and Jenny also began to spread this approach to literary criticism. Contemporary French poet and writer, Louis Aragon, also tried to take advantage of intertextual relations in the discovery of convergences in the world's collective memory and sees cognitive features of each nation such distinctions that can build together a global culture. Relying on the intertextuality approach, in this research we have tried to study the intertextuality in “Crazy for Elsa” written by Louis Aragon and We have also tried to study the process of dialogism and the importance of literary thinking in transfer of a sense of solidarity that defined in the united in diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: intertextuality
  • Dialogism
  • Crazy for Elsa
  • Louis Aragon
  • Elsa
  • Medjnoun

افلاطون، آریستوکلس. (1380).  دورهکاملآثارافلاطون، جلد 2، ترجمه لطفی، م.ح. تهران، خوارزمی.

امیرقاسمی، مینو. (1391). درباره قصه‌های اسطوره‌ای، تهران، نشر مرکز.

باقری، مهری. (1390). مقدمات زبان شناسی، تهران، نشر قطره.

دوسیوری، سوفی و مییر، فیلیپ. (1385). هنر و دیوانگی، مترجم، مجلسی، محمد. تهران، دنیای نو.

سیاه کوهیان، هاتف. (1386). «جنون الهی در تصوف و ادبیات عرفانی»، در فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، صص 161-202.

شعیری، حمید رضا. (1385). تجزیه و تحلیل نشانه-معنا شناختی گفتمان، تهران، انتشارات سمت.

رئیس دانا، فریبرز. (1386). گفت‌آمدهایی در ادبیات، تهران ،انتشارات نگاه.

غیاثی، محمّد تقی. (1385).  شعر فرانسه در سده بیستم، تهران، انتشارات ناهید.

نامور مطلق، بهمن. (1386). «ترامتنیت، مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها». پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 47، صص 83-98.

-----------. (1390). درآمدی بر بینامتنیت، تهران، نشر سخن.

مبلغ، محمّد اسماعیل. (1343). جامی و ابن عربی، کابل، انتشارات انجمن جامی.

موسی بجنوردی، کاظم، و همکاران. (1389).  دایرۃ‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد هجدهم، تهران، مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی.

 

Adereth, Maxwell & Anissimov, Ivan. (1976). Les Critiques de notre temps et Aragon, Paris, Garnier frères.

Aragon, Louis. (1946). La Diane française, Paris, Seghers.

Aragon, Louis. (1963). Le Fou d’Elsa, Paris, Gallimard.

Gandomzadeh, Habibollah & Keyfarokhi, Mehrnoush. (2011). «De l’amour terrestre au culte mystique de l’humanité: Étude des aspects mystiques de la poésie de Louis Aragon et d’Ahmad Chamlou», In Études de Langue et Littérature Françaises, vol. 2, pp5-17.

Gazzali, Lahouari. (2009). «Libérer les miroirs de leurs captivités… Regard sur son recueil «les Nouvelles de Majnūn Laylā» de Qāsim Ḥaddād», Synergies, vol. 2, pp 131-138.

Genette, Gérard. (1982). Palimpsestes: La littérature au second degré, Paris, Seuil.

Corbin, Henry. (1972). En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques, vol. 4. Paris, Gallimard.

Greimas, Algidras Julien. (1972). Essais de sémiotique poétique, Paris, PUF.

Guiberteau, Philippe. (1962). «Dante entre l'Église et l'hérésie», In Bulletin de l'Association Guillaume Budé, Lettres d'humanité, vol. 2, pp 460-489.

Kristeva, Julia. (1969). Semiotike, Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil.
Rabau, Sophie. (2002). L'intertextualité, Paris, Flamarion.

Saint-Amand, Pierre. (1983). «Review of Palimpsestes. La littérature au second degré», In Johns Hopkins University Press, vol. 98, pp 761-765.

Simandan, Voicu Mihnea. (2010).The Matrix and the Alice Books, London, Lulu books.