دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
4. بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

صفحه 355-370

ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی


9. نقد گلستان سعدی از دیدگاه نظریه شناختی- اجتماعی بندورا.

صفحه 461-484

رقیه علائی؛ سارا علائی خرایم؛ حسنعلی ویسکرمی