دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
4. بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

صفحه 355-370

10.22059/jor.2018.265782.1747

ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی