دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-179 (بهاروتابستان) 
تحلیل روایت‏ شناختی رمان کافکا در کرانه

صفحه 59-75

10.22059/jor.2015.54215

مریم دادخواه تهرانی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی