پسامدرنیسم در فیلم کلوزآپ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة ادبیات و زبان‏های خارجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی عناصر پسامدرن در فیلم کلوزآپ، ساختة عباس کیارستمی می‏پردازد. استفاده از تمهیدهایی چون بینامتنیت، فروپاشی روایت‏های اعظم، آشکارسازی تصنع، مرگ اقتدار م‍‍‍ؤلف، اتصال کوتاه، دور باطل و پیوند دوگانه، فیلم را به اثری پسامدرن تبدیل کرده است. نویسنده از نظریه­های منتقدانی چون کریستوآ، برایان مک­هیل، بری لوییس، پتریشیا و دیوید لاج استفاده کرده است. فیلم، نوعی سینما دربارة سینماست و در فضایی بین فیلم داستانی و مستند اتفاق می‏افتد و به طرح پرسش‌هایی دربارة ماهیت واقعیت و بازنمایی می‏پردازد. به­عبارتی این فیلم، نمونه‏ای از درهم­آمیختن واقعیت و خیال در دنیای پسامدرن است و در آن، مرز میان زندگی و سینما، نه تنها برای مخاطب، بلکه برای شخصیت‏ها نیز از بین می‏رود. از دیگر ویژگی‏های آشکار این فیلم، به­عنوان یک اثر پسامدرن می‏توان به فروپاشی روایت‏های اعظم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postmodernism in "Close up"

نویسنده [English]

  • Sara Tavasoli
Assistant Professor of English Language and Literature, Faculty of Litaratures and Foreign Languages, University of semnan, Semnan, I.R. Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to study Postmodern elements in the Iranian movie "Close-up"(1990) by Abbas Kiarostami. The application of such strategies as intertextuality, the destruction of grand narratives, the death of the author, short circuit and some others have made the film a Postmodern production. The author would apply different theories by Kristeva, Lyotard, Lewis, Hutcheon and Lodge for this purpose. The movie is a kind of "movie-about-movie" and the story happens in a space between a film and a documentary. It raises some questions about the nature of "reality" and representation of reality. In other words, the movie is an example of the mingling of reality and imagination in a postmodern world. In this movie, the border between real life and cinema disapppears not only for the audience but also for the characters. One other important postmodern quality of the text is "the destruction of grand-narratives". The movie lacks a coherent and well-defined plot and the audience faces a fragmented narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern
  • Close up
  • Intertextuality
  • Grand Narratives
  • Short circuit
 
Close-up. Dir. Abbas Kiarostami, (1368/1990). Film.
Kristeva, Julia. (1886). “Word, Dialogue and Novel”. Accessed 04 March 2014. < http://archive.org/stream/TheKristevaReader/The%20Kristeva%20Reader_djvu.txt>
Lewis, Barry. (1383/2005). "Pasamodernism Va Adabiyyat" (Postmodernism and Novel) in Modernism Va Postmodernism dar Roman (Modernism and Postmodernism in Novel). Trans. Hossein Payandeh. Tehran: Rouznegar Publications. 77-110.
Lodge, David. (1374/1996). “Roman-e Postmodernisti”(“Postmodern Novel”).  Nazariyeye E Roman: Az Realism ta Pasamodernism(Theories of the Novel: From Realism to Postmodernsim). Trans. Hossein Payandeh. Tehran: Nazar Publications. 143-200.
Lyotard, Jean Froncois. (1979). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Accessed 02 March 2014.
https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.htm>.
McHale, Brian. (1383/2005). "Gozar Az Modernism Be Postmodernism" (From Modernism to Postmodernism) in Modernism Va Pasamodernism Dar Roman (Modernism and Postmodernism in Novel). Trans. Hossein Payandeh. Tehran: Rouznegar Publications. 111-178.
Nafisi, Azar. “Tahlil va Barresi e Film e Close-Up”. Accessed 04 March 2014.  < http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/10257.html?start=3>.
Payandeh, Hossein. (1382/2004). Gofteman E Naqd: Maqalati Dar Naqd E Adabi (Critical Discourse: Essays in Literary Criticism). Tehran: Rouznegar Publications
---. (1386/2007). Roman E Pasamodern Va Film: Negahi be Sakhtar va Sana'at e Film E Mix (Postmodern Novel and Movie: Mix At a Glance). Tehran: Hermes Publications.
Rezaeepour, Nasser. “Darbereye Close-Up E Kiarostami”. Accessed 03 March 2014. < http://anthropology.ir/node/6878> .
Shirmohammad, Bahman. “Divaneh I Az Ghafas Parid”. Accessed 04 March 2014. < http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/10257.html?start=3>.
Waugh, Patricia. (1383/2005). "Modernism Va Pasamodernism dar Adabiyyat E Dastani"( Modernism and Postmodernism in Fiction). In Modernism Va Pasamodernism dar Roman (Modernism and Postmodernism in Novel). Trans. Hossein Payandeh. Tehran: Rouznegar Publications. 179-258.