زندان در سرزمینی بر فراز تپه: ملکوم اکس و قدرت دانش

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‏های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة زبان‏ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر براساس اندیشه‏های میشل فوکو دربارة زندان، به بررسی زندگینامة خودنوشت ملکوم اکس می‏پردازد که پس از دورة حبس او به نگارش درآمد. نگارندگان درصددند تا ابهام و دوگانگی نهفته در ماهیت اسارت و زندان را که به کسب دانش و قدرت از سوی ملکوم اکس در دورة حبس او منجر شد، با توجه به نظریه­های فوکو تبیین کنند. زندان از یک­سو نیرویی محدودکننده و سرکوبگر برای روح و روان این سیاهپوست آمریکایی بود؛ از سوی دیگر، اگر به مفهوم زندان از دیدگاهی گسترده‏تر بنگریم، آمریکا و نژادپرستی آمریکایی (گفتمان‏های غالب، محدودکننده و سرکوبگر) را می‏توان نوعی زندان دانست که به­طرز شگفت‏آوری نقشی حیاتی در روشنگری، کسب معرفت نفس و تولید دانش جدید از سوی سیاهان آمریکایی ایفا می‏کند. این فشار و سرکوب، سبب قدرتمندشدن ستمدیدگان نژادی و اصلاح فرهنگ غالب ستمگران نژادپرست می‏شود. رویکرد این پژوهش عبارت است از کاربست نظریه­های میشل فوکو دربارة روان­شناسی زندان و تأثیر آن بر زندانی در کتاب زندگینامة خودنوشت ملکوم اکس. هدف آن است که نشان دهیم ابهام و تناقض نقش زندان در شکل­دادن به شخصیت زندانی در نظریه­های فوکو در زندگینامة خودنوشت ملکوم اکس نیز به­صورت مشابهی انعکاس می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prison-House in the House on the Hill: Malcolm X and the Power of Knowledge

نویسندگان [English]

  • Zahra Jannessari Ladani 1
  • Mohamad Marandi 2
1 Assistant Professor of Language and Literature English, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, I.R. Iran
2 Associate Professor of Language and Literature English, Faculty of Foreign Languages and Literatures, the University of Tehran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

 
       The present study focuses on Malcolm X's autobiographical account of his prison life based on Foucault's notions of prison in Discipline and Punish. The researchers seek to show that the ambivalent nature of imprisonment helped Malcolm attain knowledge and power through paradoxical mechanisms. On the one hand, the prison house acts as an oppressive force on the psyche of the black man. On the other hand, the ubiquitous nature of the literal prison and the racial prison as dominant discourses in the US play a very crucial role in the achievement of knowledge (both about the self and the other), and in the production of new knowledge paradigms by black people. This might lead to the achievement of power by the oppressed, and a possible reformation in the dominant culture of the oppressor. This research applies Foucault’s theory of the psychology of the prison to The Autobiography of Malcolm X. The objective is to show that the paradoxical nature and role of the prison (detected by Foucault) reveals itself in Malcolm X’s autobiographical account as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malcolm X
  • The Autobiography of Malcolm X
  • Michel Foucault
  • prison
  • Knowledge and Power
  • Race
  • emancipation
 
 
Bassey, M. O. (Ed.). (2005). Malcolm X and African American Self-Consciousness. New York: Edwin
       Mellen.
 
Bell, E. (2007). “Review of Magnus O. Bassey’s Malcolm X and African American Self-Consciousness.”
       Journal of Sustainable Development in Africa 9.4: 333-39.
 
Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.
 
Bin Ali Abdat, F. (2008). “Malcolm X and Christianity.” Diss. Singapore: National University of Singapore.
 
Decaro, Jr. L. A. (1998). Malcolm and the Cross: The Nation of Islam, Malcolm X, and Christianity. New
       York: New York University.
 
Du Bois, W. E. B. (1994). The Souls of Black Folk. New York: Dover.
 
---. (1999). Darkwater: Voices from within the Veil. Mineola: Dover.
 
Dyson, M. E. (1996). Making Malcolm: The Myth and Making of Malcolm X. New York: Oxford University.
 
Fanon, F. (1952). Black Skin, White Masks. C. L. Markmann. (Trans.). London: Pluto.
 
Foucault, M. (1995). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Alan Sheridan. (Trans.). New York:
       Vintage.
 
Marable, M. (2005). “Rediscovering Malcolm’s Life: A Historian’s Adventures in Living History.”
       Souls 7.1: 20-35.
 
Mills, S. (2005). Michel Foucault. London: Routledge.
 
Morrow, J. A. (2012). “The Second Assassination of Malcolm X: A Critical Review of Manning Marable’s
       Biography.” Journal of Pan African Studies 5.1 (March): 207-26.
 
Smallwood, A. P. (2014). “Malcolm X: An African American Leader, Intellectual and Educator.” Journal of
       African Affaris 3.4 (April): 47-54.
 
Wilson III, E. J. (1981). "Orientalism: A Black Perspective." Orientalism: A Reader. A. L. Macfie. )Ed.).
       Edinburgh: Edinburgh University, 2000, 239-48.
 
X, Malcolm. (1964). "I'm not an American, I'm a Victim of Americanism." University of Ghana, May 13.
       Malcolm X Talks to Young People: Speeches in the US, Britain, and Africa. New York: Pathfinder,
       1991, 10-18.
 
---. (1965a). "The American System of Exploitation and Oppression." Interview with the 'Young Socialist',
       January 18. Malcolm X Talks to Young People: Speeches in the US, Britain, and Africa. New York:
       Pathfinder, 1991, 83-92.
 
---. (1965b). "The Oppressed Masses of the World Cry Out for Action against the Common Oppressor."
       London School of Economics, February 11. Malcolm X Talks to Young People: Speeches in the US,
       Britain, and Africa. New York: Pathfinder, 1991, 27-46.
 
---. (1991). Malcolm X Talks to Young People: Speeches in the US, Britain, and Africa. New York:
       Pathfinder.
X, Malcolm and Haley, A. (1971). The Autobiography of Malcolm X. London: Penguin.