دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-306 
2. واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر

صفحه 23-42

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ زینب شیخ حسینی