دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-123 
4. با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

صفحه 57-68

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی