دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 5-123