دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 5-124 (پژوهش ادبیات معاصر جهان)