وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‌گویی درونی

نویسنده

دانشگاه اراک، مربی

چکیده

هدف این جستار این است که وجوه رنگارنگ بازنمایی گفتمان روایی و به‌ ویژه شیوة جریان سیال ذهن را در مقابل تک‌گویی درونی، از دیدگاه روایت‌شناسی و با اشاره به ‌آثار ادبی ایرانی و غربی بررسی کند. مسئله اینجاست که این دو شگرد نزدیک به هم را گاهی چنان به ‌کار می‌برند که گویی یک شگرد بیش نیستند. و همین کنش است که کار دسته‌بندی این گونه آثار را مشکل کرده است. این مقاله، پس از بررسی آثار و آرای گوناگون در این زمینه، و نیز نگرش به برخی رمان‌های معاصر فارسی، همگی گونه‌های بازنمایی گفتمان روایی را بر پیوستاری یگانه می‌نهد که از بیش‌ترین حضور شخصیت و کم‌ترین حضور راوی (تک‌گویی درونی و انواع آن) تا کم‌ترین حضور شخصیت و بیش‌ترین حضور راوی (طیف جریان سیال ذهن) در آمد و شد است. بی‌گمان بسیاری از اندیشمندان بدین مطالب پرداخته‌اند، اما این مقاله، تبار واژه‌شناختی و ادبی این وجوه و مسایل غامض آن‌ها را پر رنگ‌تر بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modes of Representing Narrative Discourse: Stream of Consciousness versus Interior Monologue

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri
چکیده [English]

This paper examines colorful modes of narrative discourse representation , especially stream of consciousness versus interior monologue from a narratological point of view and through some references to Iranian and Western literary works . The problem is that these two modes are employed as though they were the same , but the fact is that they are not . This has made it difficult to make clear cut distinctions among these modes and also to determine the genres of these modern works . This paper puts the modes of narrative discourse on one continuum , ranging from the most obvious presence of the character and the least presence of the narrator ( in interior monologue and its kinds ) to the other way round . Having juxtaposed various scholars' opinions, this paper sheds light on the etymological and literary aspects of these modes and their very problems and issues .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interior Monologue.
  • Narrative Discourse
  • Narratology
  • Representation
  • Stream of Consciousness