«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبی‌ترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخی‌باوری و مادی‌گرایی فرهنگی)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ایلام، کارشناس ارشد

2 دانشگاه پیام نور ایلام، دکترا

چکیده

آبی‌ترین چشم از تونی موریسون، بیان کنندة یکی از ابعاد ایدئولوژی مسلط آمریکاست، در این رمان، گفتمان هژمونیک سفیدپوستان آمریکا، سیاهان را هر چه بیشتر مجبور به پذیرش استانداردهای بورژوازی زندگی می‌کرد. این پژوهش به جامعة سرمایه‌داری و استانداردهای بورژوازی ایالات متحده می‌پردازد و روی عنصر ایستادگی در برابر ایدئولوژی مسلط بر اساس دو مکتب مادیگرایی فرهنگی و نو‌تاریخی‌باوری تمرکز دارد. در جامعة‌ آبی‌ترین چشم، اکثریت قریب به اتفاق سیاهان، از خود بیگانه و از خود متنفرند، کلاودیا و خواهرش دو شخصیتی‌اند که در برابر استانداردهای زیبایی ایستادگی می‌کنند. با تأکید بر عنصر مقاومت، در این رمان نظریة نوتاریخی‌باوران درست به نظر می‌رسد، چرا که مقاومت‌های کلاودیا در برابر هژمونی جامعة‌ آمریکا شکست می‌خورد. اما بنابر نظر آلن‌سین‌فیلد- یکی از مادیگرایان فرهنگی- که معتقد به پیروزی احتمالی مقاومت (صدای مخالف) بر ایدوئولوژی مسلط است، در جامعة آمریکایی رمان، ‌چنین فرایندی رخ داده است، امروز سیاهان جامعة‌ آمریکا با تکیه بر عناصر بازمانده و شکوفای فرهنگ آفریقایی-آمریکایی خود به ارزش و زیبایی خود پی برده‌اند و این کمترین کاری است که مقاومت‌ سیاهان می‌توانسته انجام داده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The American Negro Resistances against the Dominant Discourse in The Bluest Eye by Morrison

نویسندگان [English]

  • Sajjad Gheytasi 1
  • Ali Hasan Sohrabnajad 2
1
2
چکیده [English]

The Bluest Eye by Toni Morrison depicts a period in which the waves of the Great Depression in America fell with particular severity on Afro-Americans. This research concentrates on the notion of resistance to the dominant ideology. New Historicists believe that the dominant power will co-opt any resistance. In this particular novel, Claudia’s resistances to the dominant ideology of white standards are futile and at the end of the novel she bows before American white standards. But, according to Cultural Materialists, in the continuing contest between the dominant power and resisting forces, the dominant ideology does not always contain resisting ideas. Now Black American with paying attention to the Residual & emergent element of their African-American culture have surmised the value of being Aferican-American. In other words, at some conjunctures, the dominant will lose ground while at the others the dominated will scarcely maintain its position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black American
  • Cultural Materialism
  • discourse
  • Hegemony
  • Ideology
  • New historicism
  • The Bluest Eye