حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترا

2 دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری

چکیده

ادبیات و فرهنگ کشورِ ما جایگاه ویژه‌ای را به اسطوره‌ها، اعم از اسطوره‌های کهن و نو، اختصاص داده است. علیرغم گستردگی اسطوره‌های ایرانی، ادبیات معاصر این سرزمین شاهد حضور چشمگیر اسطوره‌های بیگانه و نشأت گرفته از ادبیات خارجی، اعم از شرق و غرب بوده است. در این مقاله، پژوهندگان کوشیده‌اند تا با بهره‌گیری از نظرات پیر برونل که رویکرد نوینی را در عرصة نقد اسطوره‌شناختی ارائه کرده است، به اهمیت نقش و جایگاه اسطوره‌های غیر ایرانی در متون شعر و ادب فارسی بپردازند. همچنین، تلاش شده تا با استفاده از اصطلاح اسطورة ادبی به نقل از فیلیپ سِلیه، هم به اسطوره‌های ادبی ایرانی به جا مانده از نسل‌های پیشین و هم اسطوره‌های ادبی نوپدید – که در ادبیات خارجی ریشه دارند – اشاره شود و میزان نفوذ آن‌ها در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار گیرد. نتیجة این مطالعات ما را از اهمیت نفوذ و سیطرة اسطوره‌های بیگانه در ادبیات سدة اخیر کشورمان آگاه کرده و جایگاه ناچیز اسطوره‌های ایرانی در عرصة شعر معاصر را آشکار می‌سازد که این اثرپذیری به رغم برخورداری ایران از مجموعة کم نظیری از اساطیر، انجام پذیرفته است، هر چند ورود عناصر بیگانه می‌تواند برای ادبیات غنای بیشتری فراهم آورد و یا موجب از دست رفتن هویت و اصالت آن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presence of Foreign Literary Myths in Persian Contemporary Poetry

نویسندگان [English]

  • Farideh Alavi 1
  • Reza Aliakbarpoor 2
چکیده [English]

The literature and culture of our country, Iran, has allocated a special position to myths, including ancient and modern ones. Despite the enormous slope of Iranian myths, the contemporary literature of this country observes an impressive presence of foreign myths that originate from foreign literature including the west and the east. In this paper, researchers have tried to take advantage of the opinion of Pierre Brunel who has demonstrated a new approach in mythocriticism according to Northrop Frye, to consider the importance of the position of non-Iranian myths in Persian poetry and literature. The paper has also tried to use the "literary myth" clause according to Philippe Sellier to point at Iranian literary myths that have existed through previous ancient generations and newly appeared literary myths – which are rooted in foreign literature – and also to consider their influence rate on Persian literature. The achievement of this study informs us about the importance of the influence and domination of foreign myths in the literature of recent decades of Iran and the insignificant position of Iranian myths in the domain of contemporary poetry, which has occurred despite the incomparable collection of Iranian myths; the entrance of foreign components can both enrichen and destroy the identity and genuineness of a litrature of a nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avesta
  • cross
  • Jesus
  • Joseph
  • literature
  • myth
  • New Poetry
  • Shah Nameh