با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دکترا

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ایران،دکترا

چکیده

مهاجرت یکی از چالش برانگیزترین مباحث عصر حاضر به شمار میرود، که همواره توجه منتقدان و نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است. طاهر بن جلون، نویسند? معاصر آفریقایی‌تبار فرانسوی در زمر? این نویسندگان است که رویکرد او به مقول? مهاجرت، با توجه به شمار فراوان آثار وی با این مضمون، رویکردی خاص به نظر میرسد. با چشمان شرمگین، یکی از آثار برجست? داستانی اوست که مشکلات زندگی یک دختر آفریقایی را در دو بخش (قبل و بعد از مهاجرت)، در دو دنیای متفاوت به تصویر می‌کشد. هم? فضای داستانی اثر و مجموعه مفاهیم برجست? آن، رویارویی دو مفهوم اسارت/ آزادی را به ذهن القا می‌کنند. مکان (مراکش، فرانسه)، جنسیت (زن، مرد) و تضادهای معنایی مفاهیمی چون مدرنیته/ سنت، مجموعه دوگانه‌هایی را می‌سازند که از نظر معنایی با مفاهیم اسارت/ آزادی همخوان می‌شوند. در این پژوهش برآنیم تا با رو در رو نهادن و بررسی این مجموعه مفاهیم، به درونمای? محوری اثر و دغدغ? اصلی، هدف و پیام نویسندهاش پی ببریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

With Downcast Eyes: The Collection of Oppositions

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Fahim Kalam 1
  • Mohammad Reza Mohseni 2
1
2
چکیده [English]

Immigration i s a n important subject which h as always attracted the attention of critics and authors . Tahar Ben - J e l l ou n , t h e French author , i s o ne such instance . H is opinion is exceptiona l . With Downcast Eyes i s a masterpiece by this author . I n this masterpiece , h e displays the problems o f a n African girl in two parts ( before and after immigration ) . The setting of this masterpiece containes the oppositions through which we can interpret the notions i n t he text . There fore , t his research i s a n opportunity t o study i n this masterpiece , t he oppositions through w h i c h w e c a n understand t h e author 's aims and messages .

کلیدواژه‌ها [English]

  • France
  • Identity
  • Immigration
  • Morocco
  • opposition
  • Tradition
  • woman