گفتمان غیرمستقیم آزاد در رمان لب بر تیغ نوشتۀ حسین سناپور

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکترا

2 دانشگاه شیراز، دانشجوی دکتری ادبیات انگلیسی

چکیده

این جستار شگرد روایی « گفتمان غیرمستقیم آزاد» را در رمان لب بر تیغ حسین سناپور بررسی می‌کند. پس از بحثی دربار? ساختار روایت در این رمان، شیوه‌های چهارگان? بازنمود گفتمان شخصیت‌ها در روایت‌های داستانی با ذکر نمونه‌هایی معرفی می‌شوند. از آن میان، گفتمان غیرمستقیم آزاد اهمیتی ویژه دارد، زیرا یگانه سبک روایی است که موجب ابهام و تکثر معنای متن می‌شود. در بخش پایانی مقاله، با تحلیل دو قطعه از رمان لب بر تیغ نقش شگرد گفتمان غیرمستقیم آزاد در روایت این داستان توضیح داده می‌شود. بحث اصلی این مقاله آن است که کاربرد گفتمان غیرمستقیم آزاد موجب می‌شود که گفتمان راوی و گفتمان شخصیت کانونی‌ساز به طور هم‌زمان در متن حضور داشته باشند، به‌گونه‌ای که نتوان یکی را بر دیگری غالب دانست. در نتیجه، گفتمان روایت میان عینیت و ذهنیت نوسان پیدا می‌کند و چندصدایی می‌شود، زیرا صدای راوی و صدای شخصیت‌ها مدام در حال گفت‌وگو با یکدیگرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Free Indirect Discourse in Hossein Sanapour’s Lips on a Blade

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Nojoumian 1
  • Mohammad Ghaffary 2
1
2
چکیده [English]

This essay examines the practice of free indirect discourse (FID), as a narrative-stylistic device, in Hossein Sanapour’s Lips on a Blade (2010). After a brief overview of the novel ’s narrative structure, the four modes of representing characters’ discourses in narrative fiction are introduced and exemplified. Among these modes, FID is the most important since it is the only one which leads to textual ambiguity and semantic plurality of the narrative discourse. Next, the functions of FID in Lips on a Blade are elaborated upon, through analyzing two extracts from the novel. The basic argument of this essay is that the use of FID in this text results in the co-presence of the narrator’s discourse and the character-focalizer’s, without one of them subordinating the other. This characterizes the novel as polyphonic because, through FID, the narrator’s voice and those of the characters become engaged in constant dialogue with one another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Indirect Discourse (FID)
  • Lips on a Blade
  • Polyphony
  • Representing Characters’ Discourses
  • Stream of Consciousness