بررسی کارکرد راوی در رمان همه چیز فرو می‌پاشد اثر چینوا آچبه از منظر روایت‌شناسی پسااستعماری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دکترا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، ایران

چکیده

تصویر ارایه شده از سرزمین های تحت سلطه در نوشتههای نویسندگان غربی، همواره نظر‌ورزانه و یک جانبه بوده است. در این راستا، ارائ? تصویری صحیح از این سرزمین‌ها برای باز پس‌گیری عزت از دست رفت? بومیان، از اهداف ادبیات پسااستعماری است. رمان همه چیز فرو می‌پاشد اثر چینوآچبه تلاشی در این زمینه است. مقال? حاضر، با معرفی روایت‌شناسی پسااستعماری که به‌ پیوند عناصر روایت و مفاهیم پسا‌استعماری توجه دارد، به ‌بررسی رابط? زاویه دید با استعمار‌زدایی در این رمان می‌پردازد. برای این منظور، این جستار با استمداد از روایت‌شناسی ژرارد ژنت که در آن زاوی? دید به‌ دو ‌بخش کانون دید و راوی تقسیم‌بندی می‌شود، نشان می‌دهد چگونه آچبه توانمندی‌های راوی برون‌داستانی را همچون وثوق بالا، تسلط بر اثر و... در خدمت هدف خود قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، انتخاب این راوی موقعیت‌هایی را برای تحقق هدف نویسنده در اختیار وی قرار می‌دهد که با انتخاب راوی دیگری ممکن نمی‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Narrator’s Function in Chinua Achebe’s Things Fall Apart in the Light of Postcolonial Narratology

نویسندگان [English]

  • Ahad Mehrvand 1
  • Fatemeh Zoleykani 2
1
2
چکیده [English]

Western Imperialism always depicted a biased image of the colonized nations . Therefore , portraying th e reality of Africa to restore the lost dignity of the natives is one of the aims of postcolonial literature . Achebe’s Things Fall Apart is an attempt in this regard . Employing postcolonial narratology , the present study examines the relation of the novel ’ s point of view and the concept of decolonization . Dwelling on Gerard Genette ’ s narratology in which point of view is divided into two different concepts of focalization and narration , this study investigates how the potentialities of extradiegetic narrator such as high degree of reliability are at the service of decolonization in the novel . I n other words, the choice o f t his sort of narrator provides Achebe with options to fulfill his very aim which would not be accomplished with a different choice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achebe
  • Decolonization
  • Focalization
  • Narrator
  • Postcolonial Narratology