بررسی تطبیقی عناصر رمان نویی در پاک کن‌ها اثر آلن روب گرییه و خواب خون نوشتة بهرام صادقی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، ایران، دکترای زبان و ادبیات فرانسه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

رمان نو همچنان از جریان‌های تأثیرگذار ادبیات مدرن به شمار می‌رود. در ادبیات داستانی معاصر ایران نیز می‌توان بارقه‌هایی از به‌ کار‌گیری عناصر و شیوه‌های روایی رمان‌نویی را مشاهده کرد.این گرایش نزد داستان‌نویسی نظیر بهرام صادقی تشخص ویژه‌ای یافته است،‌ تا آنجا که بسیاری او را نمایند? رمان نو در ایران دانسته‌اند. این البته در حالی است که خود بهرام صادقی هرگونه تأثیرپذیریِ آگاهانه از رمان نو را انکار کرده است. در نوشتار حاضر، با تکیه بر بایسته‌های نظری مطالعات تطبیقی در ادبیات، به بررسی هم‌سویی و همنوایی عناصر داستانی و پیرنگ در خواب خون بهرام صادقی و پاک‌کن‌های روب گرییه پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم که بی‌هیچ پیشداوری دربار? تأثیرپذیری صادقی از جریان ادبی رمان نو، درصدد پاسخ به این سؤال برآییم که با توجه به معیارهای موجود در یک اثر زبد? رمان نویی نظیر پاک‌کن‌ها، تا چه اندازه می‌توان اثری مثل خواب خون بهرام صادقی را نمونه‌ای از یک متن رمان نویی به‌حساب آورد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Elements of the Nouveau Roman in Erasers and The Sleep of Blood

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salimiokouchi 1
  • Mina Alaei 2
1
2
چکیده [English]

The Nouveau Roman is considered as an influential literary movement of modern literature. There are some traces of the usage of elements and narrative techniques of Nouveau Roman in contemporary Iranian literature. This tendency is more characteristic and typical in Bahram Sadeghi's work, which is named the representative of Nouveau Roman in Iran. Nevertheless, Sadeghi has denied any conscious influence from this literary movement. Based on theories of Comparative Literature, this paper is an attempt to study the correspondence of plot and consistency of the elements of Nouveau Roman in Robbe-Grillet's Erasers and Sadeghi's The Sleep of Blood. Hence, without any prejudices about possible influences of Nouveau Roman on Sadeghi's work, we aim to respond to a main question: in comparison to a typical Nouveau Roman novel like Erasers and according to its criteria, is there a possibility to concider Sadeghi's The Sleep of Blood as a Nouveau Roman text?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahram Sadeghi
  • Comparative literature
  • Erasers
  • Nouveau Roman
  • Robbe-Grillet
  • Sleep of Blood