نقش عشق و ایمان در تحول شخصیتهای برنانوس در زیرآفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده اثر ژرژ برنانوس

نویسندگان

1 دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، دکترا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشجوی دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

ژرژ برنانوس ازجمله نویسندگان کاتولیک بود که اندیشه‌های مذهبی رادرون مایة رمان های خود کرد؛عنوان رمان‌نویس دینی به معنای واقعی کلمه زیبند? اوست.پرداختن به مسئله خیر و شر وتوجه به جایگاه انسان،همواره یکی از دل مشغولی‌های عمد? نویسندگان مذهبی به شمار می‌رود.تلاش این گروه ازنویسندگان معطوف به سنجش توانایی انسان در رویارویی با وسوسه است.از خلال آثار برنانوس که درزمر? ادبیات متعهدقرار می‌گیرد،می‌توان به مضامینی چون:تمایل به تنزیه و قداست،حقانیت،ستیزبا ناباوران،فیوضات الهی و تأثیر ایمان مذهبی در هدایت بشر به سمت جایگاه متعالی پی برد.دراین میان،مضامین معنوی که درونمایة نوشته‌های اوست،دستمایة پرداختن به هویت انسانی،برخورد میان نیروهای خدایی و اهریمنی، و مسایل پدید آمده از این دو واقعیت ماورایی می‌شود. محرک اصلی داستان در کتاب‌های اولیة وی کشمکش میان قدیس و گناهکار است. هر چه بیشتر در آثار او پیش می‌رویم، شاهد تحول شخصیت‌های مختلف‌ایم، به نحوی که در بسیاری از رمان‌های برنانوس، در انتهای داستان، شاهد مرگ توأم با آرامش گنهکارانی هستیم که تابش نور ایمان و حرارت عشق مقدسین موجب دگرگونی دل‌های سرد و ظلمت زده‌شان گشته و بازگشت به سوی سرچشمه پاکی‌ها را نزد اینان به ارمغان می‌آورد. در آثار این نویسنده قرن بیستم، زهد و تقوا بر ظلمت پیروز می‌گردد و تمنای خداجویی و نجات و رستگاری روحانی انسان نموداراست. در این مقاله سعی بر آن است تا به سیر این زندگی روحانی (گذر از وسوسه‌های شیطانی در مسیر سعادت) وتأثیر عشق و ایمان بر هر یک از شخصیت‌های داستانی آثار ژرژ برنانوس، به ویژه در رمان‌های زیر آفتاب اهریمن و خاطرات یک کشیش دهکده، بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Love and Faith in the Character Development of Under Satan’s Sun and Journal of a Priest of a Campaign by Georges Bernanos

نویسندگان [English]

  • Majid Yousefibehzadi 1
  • Ommekolsoum Moshtaghian 2
1
2
چکیده [English]

Religious themes are dominant in the works of Georges Bernanos , the Catholic writer . Good and evil and the human condition have always been the main concerns of religious writers. These writers try to dramatize the confrontation of man with temptations. Recurring topics in the writings of Bernanos are ; a desire for innocence , seeking truth , fighting evil , divine grace , and the role of faith in man’s salvation . The main conflict in his early works is between the saint and the sinner . The quest for God and salvation suffuses his works and finally , in his novels, light wins over darkness . This article attempts to delve into the central theme of this spiritual quest in Bernanos ’ works , specially i n t h e two novels : Under Satan ’ Sun and Journal o f a Priest of the Campaign .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Georges Bernanos
  • Journal of a Priest of the Campaign
  • Literature of Commitment
  • salvation
  • Under Satan’ Sun