کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در رود راوی اثرابوتراب خسروی

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 469-500

10.22059/jor.2017.128342.1239

پوران علی زاده؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخری


پسامدرنیسم در فیلم کلوزآپ

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-39

10.22059/jor.2015.54213

سارا توسلی