تلفیق ادبیات با نقاشی به شیوة مارسل پروست مطالعة پیوند ادبیات با نقاشی در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست با تأکید بر مجلد طرف خانه‌ سوان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و سرپرست معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشکده هنر دانشگاه شاهد عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

2 دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

هرگاه صحبت از تلفیق ادبیات با نقاشی است، حضور ادبیات و نقاشی را در کنار یکدیگر شاهد بوده‌ایم. مثل تلفیق ادبیات با نقاشی در تصویرسازی یک کتاب ادبی یا در نگارگری. اما تلفیقی که مارسل پروست از این دو ارائه می‌دهد، متفاوت است. سراسر رمان در جستجوی زمان از دست رفته پر از نقاشی است، بی‌آن‌که حتی یک تصویر در کل کتاب چاپ شود. او بدون آن‌که تصویری فیزیکی در رمانش ارائه دهد، ادبیات را با نقاشی‌های شناخته‌شده‌ای تلفیق می‌کند و متن را به آن‌ها ارجاع می‌دهد و رابطه‌ای بینامتنی میان آن‌ها برقرار می‌سازد تا قوة تصویرساز مخاطب را در کنترل خویش درآورد. پروست با این رویکرد قصد دارد هنگامی که رمانش خوانده می‌شود، راه "خیال آزاد" بر مخاطب بسته باشد و مخاطب تقریباً همان چیزی را در ذهنش تصویر کند که پروست آن را می‌خواهد. این مقاله از نظر ماهیت و روش، توصیفی-‌تحلیلی بوده و بر پایة آراء «لوران ژنی» در باب بینامتنیت و به ویژه «کلاژ بینامتنی» بنا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Connection of Literature with Painting in Marcel Proust’s “In Search of Lost Time” Novel with an Emphasis on “Swann’s Way” Volume

چکیده [English]

Whenever it has discussed about combining literature with painting we have observed simultaneous attendance of literature and painting side by side; for instance, in Persian Miniatures or illustrating literary books. But, the combination that Marcel Proust presents by both is different. All over the “In Search of Lost Time” novel is full of painting though there isn’t any painting in that. He combines literature with famous paintings and refers the text to them and creates intertextual relationship between text and painting in order to take control reader’s faculty of imagining, without bringing any picture in his novel. Conclusions show that Marcel Proust tends to close reader’s free imagination path when he is reading the novel because Proust proposes reader images the same thing in his mind that Proust wanted to. This article is descriptive-analytical research by nature and method and has based on Laurent Jenny’s thoughts about Intertextuality in particular “Collage Intertextual”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • literature
  • Painting
  • Marcel Proust
  • In Search of Lost Time
  • Intertextuality
اخباری‌فر، مونا و مزاری، نگار، 1393، مطالعة خواب ادبی و نقش رویا و رویاپردازی درخلق کتاب «از مسیر خانه سوان» اثر مارسل پروست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
- پاکباز، رویین، 1386، دائره المعارف هنر، کتاب، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران
- پایان‌بنام، سمیرا و دلاور، اسرافیل، 1387، یادآوری ناخودآگاه خاطرات نزد پروست، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز
- پروست، مارسل، 1386، طرف خانه سوان، کتاب، ترجمه مهدی سحابی، ویراست دوم، نشر مرکز، تهران
- پوله، ژرژ، 1390، فضای پروستی، کتاب، ترجمه وحید قسمتی، انتشارات ققنوس، تهران
- حاجی زاده، پروین و اسداللهی، الله شکر، 1390، مطالعه تجلی هنرهای تصویری و هنر موسیقی در رمان مارسل پروست تحت عنوان «طرف سوان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز
- حائری، شهلا، 1384، در سایة مارسل پروست، کتاب، نشر قطره، تهران
- دولوز، ژیل، 1389، مارسل پروست و نشانه‌ها، کتاب، ترجمة دکتر الله‌شکر اسداللهی تجرق، نشر علم، تهران
- عباسپور، مرادحسین، 1385، پروست کلیددار کتاب‌کلیسای زمان، کتاب، نشر رسش، اهواز
- مرادی‌مرام، امینه و اسداللهی، الله شکر، 1390، مطالعة بینامتنی هنر چهره و شخصیت در اثری از مارسل پروست تحت عنوان «طرف گرمانت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز
- نامورمطلق، بهمن، 1394، درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها، ویراست دوم، نشر سخن، تهران
- Heywood, Miriam. Feb 2010. True Images: Metaphor, Metonymy and Montage in Marcel Proust's A la recherche du temp perdu and Jean-Luc Godard's Histoire(s) du cinema. Paragraph. 33. 37-51
- Karpeles, Erik. 2008. Paintings in Proust. London: Thames & Hudson Ltd
- Murphy, Michael. June 2004. Proust's butterfly James McNeill Whistler and painterly writing in In Search of Lost Time. Comparative American Studies an International Journal. 2. 205-222