نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آن‌گاه پس از تندر بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 133-154]

ا

 • اخوان ثالث بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 133-154]
 • ادبیات ایتالیا بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]
 • ادبیات اسلوونی بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • ادبیات آمریکا بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • ادبیات انگلیسی آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟ [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 25-43]
 • ادبیات تطبیقی آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟ [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 25-43]
 • ادبیات تطبیقی قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]
 • ادبیات جهان آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟ [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 25-43]
 • ارسطو بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]
 • اریک امانوئل اشمیت شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • اسطوره بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]
 • اقتباس بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • انسان شناسی در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • انگارگان در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]

ب

 • بیلی باد ملون بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • بولگاکوف روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 123-143]

پ

 • پروین اعتصامی بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]
 • پساساختارگرایانه خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • پسامدرن شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]

ت

 • تأثیر و تأثر بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • تأخیر- تفاوت معنا خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • تاریخ بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]
 • تاریخ ایران وغرب بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • تصمیم‌ناپذیری شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • تعلیق بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 115-132]
 • تعلیق بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • تناقض بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • تنوع واژگان مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 45-61]
 • توراندخت کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 63-85]
 • توصیف در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]

ج

 • جانسون مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 45-61]
 • جریان سیال ذهن بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 115-132]
 • جریان سیال ذهن بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]

چ

 • چخوف بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • چندفرهنگی آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟ [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 25-43]

ح

 • حسن صباح بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]

خ

 • خالده فروغ مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 45-61]
 • خود بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]
 • خوشبختی شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]

د

 • داستان کوتاه بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • داستان کوتاه شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • دال شناور خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • دیگری در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • دو محضر بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]

ر

 • رمان بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • رمان الموت بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • رمانتیسم آمریکایی بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • رمانس بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • رمان‌نویسی زنان بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]

ز

 • زیست‌جهان بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]
 • زن شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]

ژ

 • ژاک دریدا شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • ژرار ژنت بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 115-132]
 • ژرار ژنت بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]

س

 • ساختارشکنی ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]
 • ساختارگرایی بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 133-154]
 • سند باد در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]

ش

 • شازده احتجاب بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 115-132]
 • شازده احتجاب بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • شتاب روایت بررسی پیوند تعلیق و شتاب روایت در رمان شازده احتجاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به الگوی ژرار ژنت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 115-132]
 • شتاب روایت بررسی تطبیقی پرندگان و صور خیال مرتبط با آنان در منطق‌الطیر عطار و انجمن مرغان چاسر [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 191-208]
 • شخصیت‌پردازی شخصیت‌پردازی زنان در سه داستان کوتاه از اریک امانوئل اشمیت [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 155-172]
 • شرق‌شناسی ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]

ع

 • عدم قطعیت شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • عشق و پرسش کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 63-85]
 • عطر سنبل عطر کاج ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]

ف

 • فرزانه خجندی مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 45-61]
 • فیروزه جزایری دوما ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]
 • فروغ فرخزاد مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 45-61]
 • فمنیسم ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]

ق

 • قصة شهر سنگستان بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 133-154]
 • قصد و نیت قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]
 • قصه‌گویی در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • قضا و قدر قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]

ک

 • کشف و دگرگونی بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]
 • کلریج در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • کنش مفاهمه‌ای بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]

گ

 • گرمس1 روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 123-143]
 • گره‌گشای بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]
 • گفتار و کردار بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 163-180]
 • گفت و گو در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]

م

 • مارتین ایمیس شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • مثنوی قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]
 • مرشد و مارگریتا روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 123-143]
 • مرکز زدایی خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مشترکات بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • من در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • مولوی قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]

ن

 • ناتالیا گینزبورگ بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]
 • نیچه بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]
 • نشانة معناشناسی روایی روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 123-143]
 • نشانه‌شناسی بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 133-154]
 • نظریة کنش گفتمانی روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 123-143]
 • نقد پسااستعماری آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟ [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 25-43]
 • نقد تاریخی بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • نگاه در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • نمایشنامة توراندخت کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 63-85]
 • نوآوری‌های برشت کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 63-85]

و

 • واسازانه خوانش واسازانة نمایشنامة هنر نوشتة یاسمینا رضا [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • ولادیمیربارتول بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 5-24]
 • وین دایر قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 61-88]

ه

 • هابرماس بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 145-162]
 • هرمن ملویل بیلی باد ملوان در مرز میان رمانس و رمان: ملویل و تناقض‌‌های فرهنگی، فلسفی، و ادبی [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 89-114]
 • هزار و یک‌روز کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 63-85]
 • هزارویک شب در دفاع از قصه‏گویی: مطالعۀ تطبیقی سندباد بحری هزارویک شب و سرودۀ دریانورد روزگارهای دور ساموئل تیلر کلریج [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 173-190]
 • هستی‌شناسی شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس [دوره 19، شماره 2، 1393، صفحه 45-60]
 • هویت بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]

ی

 • یادنگاشت زن ایرانی ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 103-122]
 • یاقوتی بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • یورسونار بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار [دوره 19، شماره 1، 1393، صفحه 181-193]