بررسی نشانه‌شناختی اشعار برگزیدة‌ اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دکترای زبان

2 مربی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

نشانه‌شناسی‌ که در مجموع علم نشانه‌ها به‌حساب می‌آید، گسترة وسیعی از رشته‌ها و کانون‌های مختلف فکری را شامل می‌شود و اصول‌ و راه‌کارهای آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. نشانه‌شناسی محدود به ‌ادبیات نمی‌شود و مجموعه‌ای از علوم و متون و بافت‌های متفاوت را دربر می‌گیرد که البته‌ پرداختن‌ به آن‌ها از چارچوب این بحث خارج است. اما نشانه‌شناسی شعر که موضوع‌‌ اصلی این کار را تشکیل می‌دهد، به ‌لحاظ پیام زیباشناختی و رمزگان هنری نهفته درآن نظام نشانه‌ای بسیار پیچیده‌‌ای را به ‌نمایش می‌گذارد که درخور تأمل است. مقالة پیش‌رو، نگرش نشانه‌شناختی است‌ به دو شعر برگزیدة اخوان‌ ثالث‌: «آن‌گاه پس از تندر» و «قصة‌ شهر سنگستان». این تحلیل بر پایة این اصل که شاعر سازنده‌ و مبدع نشانه‌هاست بنا شده و با اعتقاد به ‌اینکه از طریق همین نشانه‌ها و رابطه‌هایی که میان آن‌ها وجود دارد، معنا به خواننده‌ انتقال می‌یابد. نوع نشانه‌هایی که در این شعر به‌کار رفته، انسجام ساختاری آن‌ها، روابط جانشینی و همنشینی و چیدمان و تلفیق ماهرانه تصاویر شاعرانه‌ شعرها، همگی به ‌سوی وحدت شعری در حرکت است و به شاعر توانایی می‌بخشد که به ‌بهترین شکل‌ ممکن، تجربه‌ حسی- روانی خویش را به‌ مخاطب القا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Study of the Selected Poetry of Akhavan Sales

نویسندگان [English]

  • Zohre Ramin 1
  • Neghar Gholampor 2
1 Department of English, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Semiotics is broadly conceived of as the science of signs which deals with a wide variety of fields and scopes of thoughts, utilizing its own rubrics and principles. It is not exclusively confined to literature, but rather is applied to examine and analyze a wide array of texts and contexts. However, the semiotics of poetry which is the principal concern of the present study, in terms of its aesthetic message and its latent inner artistic codes, enjoys a notoriously complex semiotic system.The present article is a semiotic approach on two select poems by Akhavan Sales: “Angaah Pas az Tondar” (Thus, after Thunder) and “Geseye Share Sangestan” (The Tale of the Sangestan City). The poet is both the creator and innovator of signs and it is via these signs and existing inner relationships that meaning is conveyed to the reader. The kind of signs applied in these poems, their structural organizations, their syntagmatic and paradigmatic relationships and the deft arrangement and assimilation of poetic images by the poet all together are targeted toward a poetic unity, enabling the poet to suggest and evoke his own sensual-psychological experience in the reader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Structuralism
  • Akhavan Sales
  • ” Angaah Pass az Tondar”
  • “Gheseye Share Sangestan”