نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتلانتید بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • آرمان‌پردازی حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • آزادی بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • آزمون چند گزینه‌ای تکمیل کلام بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • آزمون کلوز سی بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • آزمون واژه بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • آلتوسر پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • آمادگی بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • آموزش ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • آموزش آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • آموزش استراتژی‌ها تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • آموزش تشریحی و تلویحی بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • آموزش زبان ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • آموزش زبان آلمانی آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • آموزش نگارش تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • آنالیز مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • آنتون چخوف بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • آندره ژید بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • آندره مکین بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]

ا

 • ابزار دستوری نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ابزار لغوی نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ایبسن مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • اثر ادبی افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • اخلاق ستیزی بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • ادبیات ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ادبیات نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ادبیات اسپانیایی آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ادبیات استعماری جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ادبیات آمریکا دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • ادبیات تطبیقی نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ادبیات فارسی آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ادبیات مهاجرت بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ادبیات نمایشی جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ادوارد سعید تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • ایدئولوژی پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ارادی سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • ایران افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ایران نظام‌های همگرایانه حاکم تمدن و فرهنگی روسی و قفقاز شمالی [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ارتباط معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ارتباط آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • ارتباطات تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • ارتباطات اجتماعی معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ارتباط بین فرهنگی اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ارتباط فرهنگی نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ارزشیابی بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • استاندارد تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • استبداد بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • استراتژی‌های فراگیری تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • استعمار جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • اسلحه و انسان ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • اصالت متن بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • اطلاعات کهنه و نو نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • الگاریتم مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • الگوهای ارتباطی افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • الوهیت در عالم مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • امپراطوری عثمانی نظام‌های همگرایانه حاکم تمدن و فرهنگی روسی و قفقاز شمالی [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • امرداس بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • انقلاب فرانسه همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL)) [دوره 13، شماره 50، 1387]

ب

 • بار احساسات شخصی اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • بازی کلامی افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • بازنمایی تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • بامداد خمار پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • باور تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • بحران روحی لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • بحران شناخت همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • برهمن بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • بیگانه حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • بهره بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • بهره‌مندی از واحد مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • بیهقی کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • بوم بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]

پ

 • پیدایی حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • پدیدارشناسی ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • پدر سالاری پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • پردازش ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • پرسشنامة SILL – پایایی پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL)) [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پیرنگ کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • پسامدرن تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پسامدرنیسم فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پسوند بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پلنگ بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • پوروباب بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]

ت

 • تأثیر زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • تأثیرات نوافلاطونی مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • تاریخ جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • تاریخ بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • تجربه اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • تجربه تدریس تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تجزیه و تحلیل تدریس آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • تحلیل ادبی نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • تحول حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • تدوین و انتخاب بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • تراژدی مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تراژدی کلاسیک مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تراژدی مدرن مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • ترانة محلی اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • ترتیب کلمه بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • ترجمه نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ترجمه مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • ترجمه نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • ترجمه تطبیقی مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • تضاد بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • تفاوت‌ها بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • تقاضانامه شغلی تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تقدم وجود بر ماهیت ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • تقلید ادبی تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • تکلیف بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تکلیف شکاف استدلالی بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تکلیف شکاف اطلاعاتی بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تکلیف شکاف عقیدتی بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تمدن روسی نظام‌های همگرایانه حاکم تمدن و فرهنگی روسی و قفقاز شمالی [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • تنهایی لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • توانش ارتباطی اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • توانش زبانی بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • توصیف بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • توصیف ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • تولید تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • تئاتر روایی زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]

ج

 • جریانات همگرایی مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • جمالزاده بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • جنسیت تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • جنسیت تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • جنون و خودکشی لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • جهانی‌سازی مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • جهان‌نگری رمانتیک همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]

چ

 • چخوف مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]

ح

 • حاجی بابا جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • حاج سید جوادی پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • حروف اضافه بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • حسنک وزیر کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • حضور مترجم حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • حقیقت‌گرایی تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • حکومت خودکامة نجبا لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]

خ

 • خروجی ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • خلاقیت تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • خلاقیت معنایی معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • خنجر هندوان بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • خودآگاهی دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • خود تنظیمی تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]

د

 • داده‌پردازی مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • داستان سرایی دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • داستان کوتاه نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • داستان‌ها بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • دانش دستوری ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • دانش ژرفای واژگان بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • دانشگاه تهران سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • دانشگاههای ارایه دهنده زبان آلمانی آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • دانش وسعت واژگان بررسی متغیرهای پیش‌بینی کنندة دانش واژگانی در سطوح مختلف توانش زبانی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • درام تاریخی زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • درام تاریخی بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • درک تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • درک گفتار تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • دستگاه صوتی ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • دستور زایشی مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • دستور نقش‌گرا نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • دعای سال نو افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • دیگری فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • دهاک بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • دورة مقدماتی ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • دو زبانه مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]

ر

 • راهبرهای یادگیری زبان آموزی پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL)) [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • راؤ بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • راوی زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • راوی کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • رده‌شناسی سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • رمانتیسم مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • رؤیا تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • روایی پایایی و روایی پرسشنامة راهبردهای یادگیری آکسفورد SILL)) [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • روابط زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • روایت کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • روش آموزش زبان ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • روش تدریس ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • روش ژانر تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • روشنفکری ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • رویکرد تکلیف محور بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • رویکردها سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]

ز

 • زیبا‌شناسی جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • زبان تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • زبان ایتالیایی بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • زبان احساسات اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • زبان‌آموز ایرانی ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • زبان‌آموزان ایرانی بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • زبان دوم ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • زبان روسی نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • زبان روسی سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • زبان روسی ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • زبان روسی زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • زبان‌شناسی نقش تکرار عناصر زبانی در تحلیل داستان کوتاه: رهیافتی زبانشناختی در تحلیل متون ادبی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • زبانشناسی توصیفی مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • زبان فارسی نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • زبان فارسی ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • زبان فارسی زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • زیرنویس دوگانه تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • زن بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]

س

 • ساختار بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • ساختارهای دستوری ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • ساخت اطلاعاتی نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • ساختگرایی مسائلی درباره کاربردهای تحلیل متن با استفاده از روش‌های صورت‌گرایانه و نقش‌گرایانه [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • سارتر فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • سیاست جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • سیاست بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • سیاست های زبانی مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • سیاست‌های کمونیستی نظام‌های همگرایانه حاکم تمدن و فرهنگی روسی و قفقاز شمالی [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • سان خوان د لا کروز آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • سببی‌سازی سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • سمبل اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • سنتز مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • سنت‌ها سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • سنج بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • سوررئالیسم تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]

ش

 • شاو ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • شباهت‌ها بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • شخص نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • شرق حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • شرق‌شناسی جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • شرق‌شناسی تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • شرق‌شناسی حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • شعر تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • شعر حاصل از تجربه اهمیت شعر حاصل از تجربه در دورههای مختلف ادبی در قرن 18 و 19 [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • شقاوت تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • شمار نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • شور بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • شیوه آزمون بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]

ص

 • صدای دوم حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • صداقت بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • صلح بهشتی همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • صورت‌گری دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]

ض

 • ضحاک بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • ضرب‌المثل‌ها ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • ضمیر شخصی نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]

ط

 • طبیعت بیگانه همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]

ظ

 • ظرافت طبع ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]

ع

 • عرفان اسلامی آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • عشق بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • عصر بیدرمایر لنتس, اثر گئورگ بوشنر، بهانه‌ای برای توصیف معضلات اجتماعی در دور? بیدر مایر [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • علم اصطلاح‌شناسی روسی بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • عمل بی‌دلیل بازتاب تجربیات شخصی ژید در آثارش [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • عملکرد معیارهای گفتاری متن ادبی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • عناصر درون متنی معیارهای گفتاری متن ادبی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • عناصر موضوعی نقش ساخت اطلاعاتی از دید نقش‌گرایی و روانی در ترجمه [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • عنصر پایه‌ای معنایی انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]

غ

 • غرابت تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • غیرارادی سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]

ف

 • فرا منظورشناسی بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • فرایند ذهنی سببی‌سازی به مثابه فرآیندی ذهنی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • فرد بررسی اگمونت، اثر گوته از بعد درام تاریخی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • فردگرایی دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • فرهنگ سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • فرهنگ آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • فرهنگ مبدأ اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • فرهنگ مقصد اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • فعل نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • فعل ربطی شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • فعل نیم ربطی شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • فلسفة وجودی ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • فناوری تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • فن بیگانه‌سازی زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]

ق

 • قاعده‌مند سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • قافیه و وزن افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • قدرت جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • قرون وسطی جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • قفقاز شمالی نظام‌های همگرایانه حاکم تمدن و فرهنگی روسی و قفقاز شمالی [دوره 13، شماره 44، 1387]

ک

 • کاربردهای حالت پادژ ارائه مناسب حالت حرف اضافه‌ای در مراحل اولیه آموزش روسی به عنوان زبان دوم [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • کارکرد کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • کلمات تکمیلی بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • کلمات مصغر بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • کمدی و اخلاق ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • کنش ناعقلانی انسانی همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • کوتوال بررسی واژه‌های هندی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 50، 1387]

گ

 • گرامر تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • گزاره بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • گزاره شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • گزاره فعلی صفر شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • گشایش فرهنگی حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • گفتار معیارهای گفتاری متن ادبی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • گفتمان تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • گفتمان ادبی بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • گفتمان سیاسی بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test) [دوره 13، شماره 49، 1387]

ل

 • لامتناهی در متناهی مظاهر خالق در عالم از نظر مولانا جلال‌الدین رومی و متفکران و ادبای مکتب رومانتیک در آلمان [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • لویناس فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]

م

 • مالدورور تب و تاب نویسنده در سرودههای مالدورور اثر لوتره آمون [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • متن معیارهای گفتاری متن ادبی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • متن ادبی ادبیات، بستری مناسب برای آموزش زبان به زبان‌آموز ایرانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • متن ادبی معیارهای گفتاری متن ادبی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • متن روایی ترجمه شده حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • محیط تدریس تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مخاطب جدل بر سر قدرت در ادبیات و آیین‌های نمایشی قرون وسطی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • مخاطب کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مخالفت بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مدار تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مدیریت تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مدرن تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • مدرنیته زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • مدرنیته فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • مدرنیسم فلسفة ادب و هنر مدرن و اخلاق پسامدرن [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • مدل‌سازی مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مرغابی وحشی مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مرغ دریایی مرغابی وحشی اثر ایبسن و مرغ دریایی اثر چخوف: تراژدی کلاسیک از منظری مدرن [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • میزان تحصیلات تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مسند شیوه‌های بیان گزاره اسمی در زبان روسی و فارسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مصادره به مطلوب پدرسالاری در بامداد خمار (با تکیه بر نظریات آلتوسر) [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • معادل ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • معیار بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • معلمان زبان تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • معنی معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • معنی تحبیبی بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • معنی لغوی بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مفاهیم ذهنی تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • مفهوم معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • مقولة تصوری انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقولة دستوری انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقولة لغوی انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقوله بررسی ویژگی‌های ساختاری و معنایی کلمات مصغر در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • مقوله‌های پایه‌ای معنایی انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقوله‌های درونی انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقوله‌های زبانی انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مقوله‌های منطقی روانشناسانه انواع و نقش مقوله‌های تصوری [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • مکتب رمانتیسم همسانی موضوعی میان داستان اکبرت زرد مو، اثر تیک، با افسانه ماهان مصری از هفت پیکر نظامی [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • ملت نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • منابع آموزشی تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مناسبات سببی بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • منظورشناسی بررسی تأثیر آموزش بر ارتقای سطح آگاهی زبان‌آموزان از منظورشناسی زبان خارجی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • مهارت زبانی اهمیت انتقال فرهنگ در کسب مهارت‌های زبانی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • مهارت‌ها نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • موریه جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • موسیقی تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • موفقیت تحصیلی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • مولانا آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز [دوره 13، شماره 46، 1387]

ن

 • ناپیدایی حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ناخودآگاه تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • نامه‌نگاری تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • نقشگرایی بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • نقش گرامری بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • نگارش زبان دوم تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • نگرش سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • نهاد بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • نهاد اجباری بررسی «نهاد» در زبان ایتالیایی بر اساس نظریة مارتینه [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • نوای عاطفی تأثیر جنسیت بر درک نوای عاطفی گفتار [دوره 13، شماره 50، 1387]
 • نویسندگان مهاجر بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]

و

 • واج‌شناسی ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • وارونه تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • واژگان تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم [دوره 13، شماره 49، 1387]
 • واژه زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • واژه‌های قرضی زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • وجه نمود «شخص» به عنوان یک مقولة دستوری در افعال روسی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • ورودی ورودی (Input)در یادگیری زبان دوم [دوره 13، شماره 48، 1387]
 • ویژگی‌های ساختاری بررسی برخی از حروف اضافه روسی بیانگر مناسبات سببی و مقایسه آنها با زبان روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • وصیت‌نامة فرانسوی بهشت گمشده آندره مکین [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • ویکتوریایی‌ها ترفندهای ضد ویکتوریایی درام‌نویسی شاو با نگاهی به اسلحه و انسان [دوره 13، شماره 43، 1387]

ه

 • هاثورن دغدغة قصه‌گو: هاثورن و هنر داستان‌سرایی [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • هرمانز حضور مترجم در متن روایی [دوره 13، شماره 46، 1387]
 • هستی در جهان ادبیات و فلسفة وجودی (اگزیستانسیالیسم) [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • همزاد پنداری زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • هم گرایی اروپایی مسائل اجتماعی و جهانی شدن آموزش [دوره 13، شماره 44، 1387]
 • همگونی آوایی افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی [دوره 13، شماره 43، 1387]
 • هوش هیجانی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]

ی

 • یادگیری تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان [دوره 13، شماره 45، 1387]
 • یادگیری بررسی مسائل مرتبط با آموزش اصطلاحات و تعبیرات روسی [دوره 13، شماره 47، 1387]
 • یادگیری زبان خارجی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی [دوره 13، شماره 43، 1387]