کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 9
1. گفتمان سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 251-268

10.22059/jor.2017.226511.1493

مریم سلطان بیاد؛ سجاد قیطاسی


4. رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 123-147

علی محمد محمدی


5. سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

دوره 15، شماره 59، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-40

اعظم رضایی؛ سیدمحمد مرندی


6. تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی


7. مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

حمیدرضا شعیرى


8. زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

سید محمد مرندی


9. چند آوایی در متون داستانی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1383

ژاله کهنمویى پور