کلیدواژه‌ها = راوی
جمالزاده و راوی چند چهره

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 73-93

10.22059/jor.2013.50909

سمیرا ساسانی


عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، مهر 1383

ایلمیرا دادور