نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان شهر بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 514-539]
 • آغاز دوره ی مدرن بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • آلبر کامو خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 292-316]
 • آنه‌ماری شیمل تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 367-381]

ا

 • اجراگری کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]
 • ادبیات ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 449-475]
 • ادبیات اقلیت ها ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 382-413]
 • ادبیات پایداری بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • ادبیات تطبیقی خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 292-316]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 514-539]
 • ادبیات معاصر تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]
 • ایدئولوژی دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]
 • ایران خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 292-316]
 • استالین سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]
 • اسطوره تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]
 • اسفندیار تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]
 • اسلام‌هراسی اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]
 • اشمیت نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 61-76]
 • افق انتظار بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • انسان‌گرایی لیبرال اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]
 • انقطاع شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

ب

 • بحران سیاسی اجتماعی بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • بدخوانی خلاق بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]

پ

 • پاستیش خوانشی نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا: بررسی رمان کتاب دانیال بر اساس آرای میرچا الیاده [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 273-291]
 • پرولتکولت سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]
 • پسااستعمار ادبیات داستانی در مقابله با فراموشی پسااستعمار بررسی رمان جویندگان استخوان نوشته ی طاهر جاعوط [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • پسااستعماری تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • پسامدرنیسم روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 125-158]
 • پیگمالیون کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]
 • پوچی سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]

ت

 • تأثیرپذیری دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 635-664]
 • تاریخ ادبیات داستانی در مقابله با فراموشی پسااستعمار بررسی رمان جویندگان استخوان نوشته ی طاهر جاعوط [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • تاریخ الهی خوانشی نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا: بررسی رمان کتاب دانیال بر اساس آرای میرچا الیاده [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 273-291]
 • تاریخ ناقدسی خوانشی نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا: بررسی رمان کتاب دانیال بر اساس آرای میرچا الیاده [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 273-291]
 • تحلیل ساختاری تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]
 • تذکرۀالاولیاء و بوستان معرفت تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 367-381]
 • تراژدی انتقامی بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • ترجمه دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]
 • تروریسم اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]
 • تصویرشناسی مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • تعامل ادبی تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 367-381]
 • تعهد بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • تکرار شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]
 • تئاتر سیاسی تئاتر برنارد ماری کلتس [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 429-448]

ج

 • جاعوط ادبیات داستانی در مقابله با فراموشی پسااستعمار بررسی رمان جویندگان استخوان نوشته ی طاهر جاعوط [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • جامعه تئاتر برنارد ماری کلتس [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 429-448]
 • جان مارستون بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • جلال آل‌احمد مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • جنگ بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • جنگ تحمیلی بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • جنگ جهانی اول بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • جودیت باتلر کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]
 • جورج برنارد شاو کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]
 • جویندگان استخوان ادبیات داستانی در مقابله با فراموشی پسااستعمار بررسی رمان جویندگان استخوان نوشته ی طاهر جاعوط [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]

ح

 • حذف دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]

خ

 • خاطره نگاری بازنمائی جنگ در ادب و هنرو درخاطره نگاری سربازان در سنگر [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 494-513]
 • خداباوری نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 61-76]
 • خشم و هیاهو بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • خوانش ابداعی خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 292-316]

د

 • دختر قاضی دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 635-664]
 • دخل و تصرف دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]
 • درگیری گفتمانی تئاتر برنارد ماری کلتس [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 429-448]
 • دست تاریک دست روشن دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 635-664]
 • دیگربودگی مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • دگردیسی جان تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • دومزیل تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]

ر

 • راهبردهای دخل و تصرف دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]
 • رستم تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]
 • رمان ادبیات داستانی در مقابله با فراموشی پسااستعمار بررسی رمان جویندگان استخوان نوشته ی طاهر جاعوط [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 209-230]
 • رمان شنبه اثر اِیِن مک‌اِیوِن اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]
 • روایت پژوهی نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 61-76]
 • روایت داستانی روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 125-158]
 • روایت درمانی نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 61-76]
 • رئالیسم جادویی ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 449-475]
 • رئالیسم سوسیالیستی سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]

ز

 • زخم شمشیر دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 635-664]

ژ

 • ژانر بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • ژیل دلوز ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 449-475]
 • ژوزه ساراماگو تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 77-100]

س

 • سیاست‌های ادبی سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]
 • سانسور سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]
 • سیاه‌پوست تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • سبک شخصی تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 77-100]
 • سفر امریکا مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • سفرنامه‌نویسی مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • سکوت سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]
 • سمبولیسم تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 77-100]
 • سمفونی مردگان بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • سنت روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 125-158]
 • سینما ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 449-475]

ش

 • شارل پرو تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]
 • شعرزدایی شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

ص

 • صالح هواری بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 606-634]
 • صمد بهرنگی تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]

ط

 • طبیعت سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]

ع

 • عرفان تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 367-381]
 • عطار تعامل ادبی با نگاهی بر بوستان معرفت شیمل و تذکره الاولیاء عطار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 367-381]

غ

 • غرب‌زدگی مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 476-493]
 • غلامحسین ساعدی تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 77-100]

ف

 • فراروایت رستگاری ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 382-413]
 • فروغ فرخزاد تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • فلسفۀ تاریخ خوانشی نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا: بررسی رمان کتاب دانیال بر اساس آرای میرچا الیاده [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 273-291]
 • فیلم سینمایی روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 125-158]

ق

 • قالب نامه نگارانه نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 61-76]
 • قصه‌های عامیانه تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]

ک

 • کریستال- زمان ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 449-475]
 • کلام سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]
 • کلتس تئاتر برنارد ماری کلتس [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 429-448]
 • کلود برومون مقدمه تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]
 • کنش زبانی کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]

گ

 • گذار نیهیلیستی تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • گرترود استاین شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]

ل

 • لنگستون هیوز تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • لوگوس ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 382-413]

م

 • مادر سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]
 • مادیگرایی فرهنگی بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • مباحثه تئاتر برنارد ماری کلتس [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 429-448]
 • محمد فیتوری تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • محمود کیانوش بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 606-634]
 • محنت جنسیّت کنش زبانی، اجرا گری و محنت جنسیّت در پیگمالیون [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 253-272]
 • مدرنیسم روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 125-158]
 • مدینه فاضله بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 514-539]
 • مسیحیت ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 382-413]
 • مشیت گرایی بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • مضامین فرهنگی بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 606-634]
 • مکتب دخل و تصرف دخل و تصرف در ترجمۀ فارسی رمان های معاصر انگلیسی: پژوهشی پیکره-بنیاد [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 665-690]
 • موریس بلانشو شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]
 • مؤلفه‏های تعلیمی بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 606-634]

ن

 • نام‌گذاری شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]
 • نیچه تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • نژادپرستی تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • نظریه پذیرش خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 292-316]
 • نظریه کنش‌گرای سه‌گانه تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 562-588]
 • نقد تطبیقی تحلیل تطبیقی «عزاداران بیل» ساعدی و «کوری» ساراماگو از منظر سمبولیسم [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 77-100]
 • نماد دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 635-664]
 • نمایشنامه انتقام آنتونیو بازنمایی چالش های نظام سیاسی اجتماعی انگلستان در آغاز دوره ی مدرن در نمایشنامه ی انتقام آنتونیو اثر جان مارستون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 343-366]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 514-539]
 • نمونه‌های ازلی خوانشی نوین از فلسفۀ تاریخ انبیا: بررسی رمان کتاب دانیال بر اساس آرای میرچا الیاده [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 273-291]
 • نیهیلیسم فعال تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • نیهیلیسم منفعل تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 29-60]
 • نوشرق‌شناسی اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]

و

 • واژگان کلیدی: ادبیات کودکان بن‏مایه ‏های مشترک آموزشی در سروده‏ های کودکانه محمود کیانوش و صالح هواری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 606-634]
 • واژه های کلیدی: کامو سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 589-605]
 • واسازی ادبیات اقلیت ها و تردید در مسیحیت به عنوان فراروایت رستگاری [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 382-413]
 • والت ویتمن بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 514-539]
 • ولادیمیر پراپ تحلیل ساختاری قصه‌های صمد بهرنگی و شارل پرو بر اساس آراء پراپ و برومون [دوره 25، شماره 2، 1399، صفحه 540-561]

ه

 • هارولد بلوم بررسی تأثیر تغییر ژانر در جهت‌دهی افق انتظار مخاطب به عنوان یکی از نمودهای بدخوانی خلاق در دو رمان "خشم و هیاهو" و "سمفونی مردگان" [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • هژمونی تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 317-342]
 • هنر و ادبیات سیاست های ادبی استالین: تحلیل محتوای بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 231-252]

ی

 • یادآوری شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 5-28]
 • یازده سپتامبر اِیِن مک‌اِیوِن و انسان‌گرایی لیبرال: نقدی بر رمان شنبه [دوره 25، شماره 1، 1399، صفحه 183-208]