نویسنده = �������� ����������������
تعداد مقالات: 8
5. حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، آذر 1387

ابوالفضل حری


7. وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385

ابوالفضل حری


8. وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381

ابوالفضل حری