نویسنده = �������� ����������������
حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، آذر 1387

ابوالفضل حری


وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381

ابوالفضل حری