سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

نویسنده

دانشگاه اراک، مربی

چکیده

این مقاله ، سبک صالح حسینی را در مقا م مترجم متو ن ادبی در ترجمة رمان خشم و هیاهو اثر فاکنر در پرتو همگانی ‌های ترجمة پیشنهادی بیکر بررسی می‌ کند . ابتدا گفته می ‌شود چرا در زمینة ترجمه، آنگونه که سبک نویسنده اهمیت دارد ، سبک مترجم اهمیت ندارد . نکتة تناقض ‌آمیز اینجاست که اگر سبک نویسنده مهم است ، مترجم چگونه می‌ تواند اثر انگشت خود را در ترجمه باقی بگذارد ؟ این مقاله ، همگانی ‌های ترجمة پیشنهادی بیکر را یکی از شیوه‌ های بررسی سبک حسینی در نظر می ‌گیرد . این همگانی‌ ها عبارتند از تصریح ، ساده‌ سازی ، متوازن ‌سازی و طبیعی‌ سازی . در پایان ، این نتیجه حاصل می ‌آید که حسینی، صاحب سبک است و از طبیعی‌ سازی به منزلة پر بسامد ترین شگرد برای بر جای گذاشتن اثر انگشت خود در متن استفاده کرد ه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Style in Translation: Saleh Hosseni's Style Through Translation Universals in his Persian Translation of Faulkner's The Sound and The Fury

نویسنده [English]

  • Abolfazl Horri
چکیده [English]

This paper examines th e styl e of Sale h Hosseini a s a literary translator in his p ersian translation of F aulkner 's the Sound and the Fury in the light of Baker 's universals of translation . First , the paper discusses why in the field of translation the translator 's style seems to be less important than that of the original writer . The paradoxical issue is that if the writer 's style is important , how is it possible for a translator to show his finger print in the translation ? Secondly , the paper studies Hosseini's style in the light of the universals of translation proposed by Mona Baker , among others : explicitation , simplification , levelling out and normalization . Finally , the results show that Hosseni has got his own style and that normalization is his most frequent style in translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saleh Hosseini
  • style
  • the Sound and the Fury
  • Translation
  • Translation's Universals
  • William Faulkner