نویسنده = زهره رامین
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه‌ی تطبیقی تصویر مرگ در بهشت گمشده و مرگ ایوان ایلیچ

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 371-392

10.22059/jor.2018.212568.1426

زهره رامین؛ عبدالله رضایی


3. بررسی مفاهیم پیوستار زمانی-مکانی و چندزبانی در نمایشنامه مرد یخی می‌آید

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-264

10.22059/jor.2016.61442

زهره رامین؛ محمدرضا حسن زاده جوانیان