نویسنده = محبوبه فهیم کلام
با چشمان شرمگین: تقابل اسارت با آزادی

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 57-68

10.22059/jor.2012.29333

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 131-144

10.22059/jor.2012.50888

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی


بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 61-74

محبوبه فهیم کلام؛ محمدرضا محسنی