بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دکترا

چکیده

فرزند خاک، اثر طاهر بنجلون، نویسندة آفریقایی تبار فرانسوی است. در این اثر، بن جلون با تداعی خاطرات زادگاه خود و با حذف مرز بین واقعیت و خیال، رمانی می‌آفریند و دنیای آمیخته از هر دو عنصر را به خواننده عرضه می‌دارد. آن چه مایة موجودیت این رمان می‌شود، مضمون تراژیک آن است که مصداق زندگی عینی برخی از مردمان جوامع سنتی است. در این اثر، بن جلون به طرح موضوع جستجوی هویت در شخصیت داستان خویش که شباهت بسیاری به هموطنانش و جوامع شرقی دارد، می‌پردازد. او تنها به واگویة واقعیت‌های عریان جامعة پیرامونش در خلال داستان اکتفا نمی‌کند، بلکه آگاهانه هویت باختگی آنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در این پژوهش، به موازات بررسی این مقوله، سعی شده است تا با تحلیل این اثر از حیث موضوع داستانی، شخصیت پردازی و نگاه انتقادی نویسنده به جامعهاش را بررسی کنیم و نتایج «هویت تحمیلی» و رویکرد نامناسب برخی از جوامع سنتی را به داشتن فرزند دختر را در خلال اثر مورد مطالعه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyse of the Theme of Obligatory Identity in The Sand Child, by Tahar Ben Jelloun

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Fahim Kalam
  • Mohammad Reza Mohseni
چکیده [English]

The Sand Ch ild is the m asterpiece by the Moro ccan- French au thor, Tahar Ben-Jel loun. In this maste rpiece, by rec alling the memories of h is na tive cou ntry and omi tting the boun dry betwe en reali ty and fan tasy, Ben -J ell oun has crat ed a world which is the combination of these two elements. Ben-Jelloun presents symbolically in this work, a tragic matter. In this masterpiece, the author presents the theme of search for identity of the protagonist. He does not only present the reality of society in his story, but also criticizes the loss of identity. This article tries to study not only identity, but also to research about subject, characterization and Ben-Jelloun’s world. This research is an opportunity to study in this masterpiece, the results of obligatory identity and the improper deportment with daughters in some traditional societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autority
  • Culture
  • Identity
  • symbol
  • traditional society
  • value.
  • woman