نویسنده = مریم بیاد
تعداد مقالات: 7
3. خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

مریم بیاد؛ فاطمه نعمتی


4. هنر کمدی شکسپیر

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

مریم بیاد


6. اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس

دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383

مریم بیاد