دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-193