کلیدواژه‌ها = پسامدرن
پسامدرنیسم در فیلم کلوزآپ

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-39

10.22059/jor.2015.54213

سارا توسلی


تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387

سیدجمال موسوی شیرازی