نویسنده = محمدرضا فارسیان
خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 91-108

10.22059/jor.2012.29457

محمدرضا فارسیان؛ مریم درپا