بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهدـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه

2 گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
ادبیات آیینهی هر اجتماع انسانی است و توجه به سیمای زن در ادبیات هر فرهنگ میتواند گویای جایگاه زن در اجتماع خویش باشد. بررسی ادبیات متاسفانه بیانگر این مطلب است که این آیینه تصویر زیبایی از زنان به خوانندهی خود ارائه نمیدهد. این اصل در داستانهایی با ریشهی هندی بیشتر نمود پیدا میکند، چرا که آیین هندو با مردسالاری و زنستیزی همراه بوده است. هزار و یک شب نیز با ریشهای هند و ایرانی از این قاعده مستثنی نیست و این درونمایه بر نویسندگان شرقشناس نیز تاثیر گذاشته است. گوبینو از جمله شرقشناسان فرانسوی علاقمند به هزار و یک شببوده که حکایات بسیاری با درونمایههای شرقی نگاشتهاست. در مقاله حاضر سعی شده است که با تحلیل نمودهای زنستیزی در هزار و یک شبو داستانهای آسیایی گوبینو به تاثیر پذیری این نویسنده از هزار و یک شبپرداخته شود. این بررسی نشان از تشابه نمودهای زنستیزی در دو اثر یاد شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women in One Thousand and One Nights and Asian Novels of Gobineau: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • mohammadreza farsian 1
  • somayeh Khabir 2
1 Universite Ferdowsi de Mashhad
2 dep. de langue et litterature francaises Universite Shahid Beheshti
چکیده [English]

Attending to women in literature is a way to figure out the status in women in their society. A review of literature demonstrates the fact that the mirror of literature has not portrayed an appealing image of women. This principle makes more sense in the stories with a Hindu origin since Hinduism has always been associated with patriarchy and repressing the woman. One thousand and One Nights is also a work with the Iranian-Hindu origin and has reflected the writing of orientalists. One of the orientalists interested in One thousand and One Nights is Gobineau who has authored many stories with oriental content. In this article, the women's profile is comparatively investigated in One thousand and One Nights and the Asian Novels of Gobineau. This comparative study shows the similarity of attitudes towards women in the two work and reveals the effects on One thousand and One Nights on this orientalist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Women
  • One thousand and One Nights
  • Asian Novels
  • Gobineau
  • Repressing Women
اخوت، احمد، (1371)، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان، نشر فردا.
 
فرایدن، بتی، (1394)، رازوری زنانه، فاطمه صادقی، هما مداح،علی عبدی، مهدی مجتهدی،حسین ورجاوند، یاشار گرمساری، تهران، نشر نگاه معاصر.
 
وولف، ویرجینیا، (1383)، اتاقی از آن خود، صفورا نوربخش، تهران، نیلوفر.
 
هزار و یک شب، (1315)، عبدالطیف تسوجی، تهران،کلاله خاور.
 
هزار و یک شب، (1390)، عبدالطیف تسوجی، تهران، هرمس.
 
یزدان‌فر، ساره و شیری، قهرمان، (1393)، نقش اجتماعی، موقعیت و مقام زن در شاهنامه فردوسی و هزار و یک شب، فصل‌نامه پژوهش‌های ادبیات تطبیقی، دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، ص.177-201.
 
 
 
منابع لاتین:
Ghabool, Ehsan; Ravansalar, Mina , Imagology of Iranians in One Thousand Nights and One Night , European Journal of Language and Literature Studies , Volume [ 4 ] , 2016-1, Pages 75-81.
 
Gobineau, Joseph Arthur, 1856, Mémoire sur l’état social de la Perse actuelle, Trois ans en Asie, Les religions et les philosophies dans l’Asie centrale, Souvenirs de Voyage, volume [II], Paris : Bibl. de la Pléiade.
 
Gobineau, Joseph Arthur, 1949, Les Nouvelles Asiatiques, Paris, Gallimard.
 
Gobineau, Joseph Arthur, 1959, Trois ans en Asie, Paris, Hachette.
 
Readers, Georges, 1984, Comte de Gobineau au Brésil, Genève, Librairie Droz.
      
Smith, Anette, 1934, Gobineau et l’histoire naturelle, Paris, Nouvelle Edition Latines.