نویسنده = محمدحسین حدادی
جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-36

10.22059/jor.2012.29453

محمدحسین حدادی؛ حسین سرکار حسن خان