نمایه نویسندگان

ر

ش

  • شفقی، مریم پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

ف

م

  • محسنی، محمدرضا نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها [دوره 13، شماره 42، 1386]

ن

  • نجاتی، رضا ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک‌های یادگیری زبان انگلیسی [دوره 13، شماره 42، 1386]

و

  • ولی‌پور، علیرضا مقایسه و بررسی برخی نظام‌های ترجمه ماشینی روسی و غربی [دوره 13، شماره 42، 1386]