مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی

نویسنده

چکیده

مجاز به معنای به ‌کارگیری کلمه و کلام در معنای غیرحقیقی، از جمله مقولاتی است که در زبان و ادبیات همه ملل دیده می‌شود؛ اما تمامی شیوه‌های به کارگیری واژه و سخن که در یک زبان و ادبیات به عنوان مجاز تلقی می‌گردند، در زبان و ادبیات دیگر الزاماً به عنوان مجاز شناخته نمی‌شوند و در مواردی میان مجاز‌های شناخته شده نیز شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. در زبان و ادبیات آلمانی ?? گونه مجاز تمیز داده می‌شود: استعاره، مجاز مرسل [کیفی]، مجاز مرسل علّی، مجاز مرسل کمّی، دگرگویی، دگرگویی خاص و عام، وارونه‌گویی، بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، تأکید [روی معنای نهفته] ؛ درحالیکه در زبان و ادبیات فارسی از 2 تا ? مجاز: تشبیه، استعاره، مجاز مرسل، کنایه سخن گفته می‌شود. در این مقاله به بررسی مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی پرداخته می‌شود که در حقیقت به شکلی نیز بررسی مجاز‌ها در زبان و ادبیات مغرب‌زمین و مشرق‌زمین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tropes in German and Persian Languages and Literatures

چکیده [English]

Trope, the use of words in a non-literal sense, is among the topics found in the language and literature of all nations. However, all methods of using words considered as tropes in a language, are not necessarily regarded as such in another language and literature; and occasionally there are similarities and differences among known tropes. In German language and literature 10 types of tropes are distinguished: metaphor, metonymy, synecdoche, metalepsis, periphrasis, antonomasia, irony, hyperbole, litotes, emphasis, whereas in Persian language and literature only 2 to 4 tropes are discussed: simile, metaphor, metonymy, periphrasis. This paper surveys tropes in Persian and German languages and literatures, which is actually a study of tropes in language and literatures of East and West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irony
  • Metaphor
  • Metonymy
  • Periphrasis
  • Simile
  • Trope