پیشوندها و اجزاء منفی‌ساز برخی از واژه‌های زبان روسی

نویسنده

چکیده

وندهای منفی‌ساز از جمله عناصر زبانی‌اند که در نظام واژه‌سازی کاربردی گسترده دارند. نقش و نوع هر یک از این وندها از سایرین متفاوتند. برای مثال وند ??- در ترکیب با ضمایر و قیود، جملات بدون شخص می‌سازد که در آن از شکل مصدری فعل استفاده می‌شود، در حالی که جزء ??- در ترکیب با ضمایر و قیود، جملات فاعلی می‌آفریند. تفاوت معنایی حاصله از اتصال پیشوندهای منفی‌ساز مختلف به ریشه یکسان و ترکیب‌پذیری هر یک از کلمات ایجاد شده با کلمات مشخص، از دیگر ویژگی‌های وندهای منفی‌ساز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preffixes and Negative-Makers of Certain Russian Words

چکیده [English]

Negative-maker affixes are those linguistic elements that are widely used in word making. The function and the type of each of these affixes are unique and different from others. The Russian affix ??-, for example, in its combination with pronouns and adverbs, makes non-referential sentences that use the infinitive form of the verb, while the affix ??- in its combination with pronouns and adverbs makes subjective sentences. The semantic differences resulting from the combination of these negative-making affixes to the same root and their blending with certain words are amongst other features of these negative-making affixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Makers
  • Non Referential Sentences
  • Russian Affix
  • Word Making